Pozostałe

Niezbędną potrzebą bytową może być także spłata zaległości czynszowych

M. P. zwrócił się do MOPS m.in. o uregulowanie jego zaległych opłat czynszowych i o udzielenie mu pomocy finansowej na spłatę pożyczki, którą zaciągnął na poczet uregulowania zaległości czynszowych. Sprawa trafiła do SKO, które stwierdziło, że konieczność pokrycia zaległości w opłatach czynszowych nie mieści się w pojęciu niezbędnej potrzeby życiowej. M. P. złożył skargę do sądu administracyjnego, a w związku z tym, że sąd ów nie podzielił jego zarzutów - skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił. Stwierdził jednak, że

Nie można podzielić poglądu, według którego splata pożyczki zaciągniętej w celu uregulowania zaległych opłat związanych z korzystaniem z mieszkania w żadnym wypadku nie stanowi koniecznej potrzeby bytowej.

Warto przytoczyć tu przepisy ustawy o pomocy społecznej, na podstawie których zapadło rozstrzygnięcie. Otóż, zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Przepis ust. 2 stanowi zaś, że zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Powołując się na wyrok z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt I OSK 45/07, NSA przypomniał że spłata takiego zadłużenia może być uznana za niezbędną potrzebę bytową, uzasadniającą przyznanie zasiłku celowego. Jednakże, stosownie do art. 184 P.p.s.a., NSA oddala skargę kasacyjną, jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. Taka sytuacja zdaniem NSA zachodziła niniejszej sprawie; zasiłek celowy ma charakter uznaniowy, a organy nie przekroczyły granic tzw. uznania administracyjnego, skoro nawiązały do kryteriów ustawowych pozwalających organowi pomocy społecznej na wybór stanowiska w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2008 roku, sygn. akt I OSK 1174/07

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: