Będna stawka VAT w ofercie

Pytanie:

W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w obliczeniu ceny i zawiera umowę z wykonawcą, który mu pozostał?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przepisów wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. (art. 89 pzp)

 

W orzecznictwie arbitrów dość zgodnie przyjmuje się, że błąd w obliczeniu ceny wiąże się z:

1) błędnym zastosowaniem przez wykonawcę wadliwie obliczonej w cenie brutto stawki podatku VAT (wyrok KIO UZP z 24 marca 2009 r., KIO/UZP 282/09, LexPolonica nr 2080133; wyrok KIO UZP z 9 marca 2009 r., KIO/UZP 203/09, LexPolonica nr 2074629);

2) niewłaściwym nieuznaniem danej usługi za usługę zwolnioną od podatku od towarów i usług (wyrok ZA UZP z 11 czerwca 2007 r., UZP/Z0/0-652/07, LexPolonica nr 2013997; wyrok ZA UZP z 2 stycznia 2007 r., UZP/ZO/0-3003/06, LexPolonica nr 1989302);

 

Stanowisko powyższe potwierdza także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. sygn. III CZP 52/2011 - Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający ma zatem podstawę do odrzucenia oferty zawierającej nieprawidłowe wyliczenie ceny z uwagi na przyjęcie błędnej stawki podatku VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 29.5.2019

  Płaca minimalna w górę?

  2450 złotych w 2020 roku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło Radzie Ministrów propozycję minimalnego wynagrodzenia.

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 14.9.2017

  Wyższa płaca minimalna w 2018 r.

  2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 (...)

 • 14.4.2017

  Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

  Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości (...)