Doręczenie decyzji w postępowaniu podatkowym

Pytanie:

Według jakich zasad powinno nastąpić doręczenie decyzji podatkowej

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z omawianymi przepisami organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem. Jak słusznie zauważył Bogusław Dauter "organ podatkowy doręcza pismo za pokwitowaniem, które jest dowodem doręczenia pisma odpowiedniej osobie. Odbierający pismo, a więc zarówno adresat - w przypadku doręczenia bezpośredniego, jak i dorosły domownik, sąsiad, dozorca oraz osoba upoważniona do odbioru korespondencji w miejscu pracy adresata - w przypadku doręczenia zastępczego, potwierdza odbiór pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. Każda odmowa potwierdzenia odbioru pisma przez adresata jest stwierdzona przez doręczającego pismo. Odmowa pokwitowania pisma przy doręczeniu zastępczym czyni takie doręczenie nieskutecznym".

Ustawa przewiduje także doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile uprzednio strona wniesie o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrazi na to zgodę. Ponadto co do zasady pisma doręcza się stronie postępowania, chyba że działa poprzez pełnomocnika. Wówczas pisma doręcza się temu ostatniemu. Należy także wspomnieć, że strona postępowania, ewentualnie jej pełnomocnik, mają obowiązek zawiadamiania organu prowadzącego postępowanie o zmianie swojego adresu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje doręczeniem na dotychczas wskazany adres. Wreszcie w razie nieobecności strony w kraju trwającej ponad 2 miesiące ma ona obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń.

Ustawa Ordynacja podatkowa, podobnie jak Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że doręczeń można dokonywać w podstawowych i dodatkowych miejscach doręczeń, a także w formach właściwych i zastępczych.

Zgodnie z art. 148 u.o.p. pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być również doręczane:

1) w siedzibie organu podatkowego;

2) w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 18.6.2017

  Koniec wymiany papierów między urzędami

  W czerwcu 2017 r. nastąpiła ważna zmiana: podmioty publiczne wymieniają korespondencję postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny.

 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 20.1.2019

  Koniec doręczeń notarialnych

  Nowelizacja ustawy o notariacie przewidziano uchylenie dwóch przepisów dotyczących możliwości dokonywania przez notariusza doręczeń w postępowaniu cywilnym.