Likwidacja sp.z o.o. Jakie kroki należy podjąć?

Pytanie:

Jestem współudziałowcem spółki z o.o., która od 2 lat w praktyce nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada majątku, długów, pracowników itp. Dalsze utrzymywanie takiej uśpionej firmy (zwłaszcza w świetle zmian w kodeksie handlowym i ustawie o KRS - nasza firma jest wpisana w rejestr handlowy) jest kłopotliwe, pragniemy ją zatem rozwiązać przez likwidację. Jakie kolejne kroki formalne musimy podjąć by osiągnąć to możliwie najmniej boleśnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Procedura likwidacyjna spółki z ograniczona odpowiedzialnością musi byc ściśle przestrzegana bez wzgledu na fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej przez tą spółkę. W kolejności, należy dokonać następujących czynności: 1. Podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki wiekszością 2/3 głosów przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała taka powinna byc stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. W uchwale tej nalezy wybrać likwidatorów spółki. Jeżeli ich nie wybrano, likwidartorami będą członkowie zarządu spółki. 2. Zgłosić do sądu rejestrowego fakt otwarcia likwidacji spółki, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spólki, nawet wówczas, gdy nie nastąpiła w tym zakresie żadna zmiana w stosunku do rprezentacji zarządu. Zgłoszenie ciąży na likwidatorch. Do zgłoszenia obowiązani są oni dołączyc złozone wobec sądu albo poświadczone notarialniew wzory podpisów likwidatorów. Zgłoszenie następuje na formularzach - KRS-Z61 i KRS-ZR. 3. Likwidatorzy zobowiązani są do ogłoszenia o likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w stosunku do spółki. Minimalny termin dla zgłaszania wierzytelności wynosi 3 miesiące od ogłoszenia o rozwiązaniu spólki i otwarciu likwidacji. Obowiązek taki powstaje także wówczas, gdy spółka nie ma wierzycieli. Jeżeli likwidatorzy nie dokonają wezwania do zgłaszania wierzytelności, odpowiadają za wyrządzoną w ten sposób ewentualną szkodę wobec spółki. 4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składaja wspólnikom do zatwierdzenia. 5. Likwidatorzy powinni zakończyc bierzące interesy spólki, ściągnąć wirzytelnbości, wypełnic zobowiązania i upłynnic majątek spółki. Podział pomiedzy wspólników majątku pozostałego po likwidacji może nastąpic nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności. 6. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zobowiązani sa do przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, ogłoszenia w siedzibie spólki tego sprawozdania i zgłoszenia go do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru. 7. Likwidatorzy zobowiązani są zgłosić fakt rozwiązania spółki do właściwego urzędu skarbowego, dołączając sprawozdanie finansowe.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: