Oddanie wybudowanego budynku

Pytanie:

Nasza firma jako Generalny Wykonawca odstąpił do umowy o roboty budowlane. Obiekt został wybudowany kompletnie, Inwestor zalega z płatnością za 3 ostatnie faktury VAT. Czy w wybudowanym obiekcie może przez Inwestora być prowadzona produkcja? Jak dokonać przekazania końcowego obiektu? Kto winien być przy tym obecny? Czy możemy zdemontować urządzenia o wartości zaległych faktur VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisie stanu faktycznego podane zostało, że w wybudowanym obiekcie prowadzona ma być produkcja. Budynki produkcyjne należą do kategorii XVIII wg. załącznika do ustawy Prawo budowlane, więc przed przystąpieniem do użytkowania takiego obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto inwestor ma obowiązek zawiadomić następujące organy:

 1. Inspekcji Ochrony Środowiska,

 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 3. Państwowej Inspekcji Pracy,

 4. Państwowej Straży Pożarnej.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy;

 2. oświadczenie kierownika budowy:

 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 1. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

 2. protokoły badań i sprawdzeń;

 3. inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą;

 4. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

Dopiero po spełnieniu tych wymagań przez inwestora może on prowadzić w tym obiekcie produkcję. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez spełnienia wszystkich wymagań i uzyskania zezwolenia, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Odstąpienie od umowy wywołuje skutki od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Nie może wywoływać skutków z datą wsteczną. Wszystkie prace dotyczące etapów budowy przed złożeniem oświadczenia nie podlegają odstąpieniu. Zabranie urządzeń z terenu budowy, których zamontowanie stanowiło część świadczenia dokonanych przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, stanowiłoby realizację prawa zatrzymania. Prawo zatrzymania polega na zajęciu cudzej rzeczy na zabezpieczenie roszczeń przysługujących drugiej stronie będącej właścicielem tej rzeczy. Prawo zatrzymania przysługuje tylko w przypadkach w ustawie wskazanych. W tym przypadku prawo to nie przysługuje. Dlatego wymontowanie z budynku urządzeń i zabranie ich przez wykonawcę stanowiło będzie czyn zabroniony i z tego tytułu inwestorowi przysługiwało będzie roszczenie odszkodowawcze. Ponadto zabranie urządzeń spowoduje, że świadczenie wykonawcy nie będzie wykonane (bez urządzeń te etapy budowy, na których miały być zamontowane będą niewłaściwie wykonane), wskutek czego wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę (będzie pozostawał w zwłoce ze swoim świadczeniem).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek Byczkowski

27.9.2009 11:42:3

Re: Oddanie wybudowanego budynku

Czy ważna jest w umowie np. klauzula mówiąca o tym, że wmontowane urządzenia do czasu uregulowania zapłaty stanowią własność Wykonawcy a a nie Zamawiającego, oraz co za tym idzie czy Zamawiającemu można zabronić korzystania z nich do czasu zapłaty?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY