Odwołanie od zmiany wysokości renty

Pytanie:

W wyniku postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym pełnomocnik ZUS uznał za zasadne wniesione odwołanie na decyzję odmawiającą prawa do renty wypadkowej w styczniu 2003 r. W wyniku podjętych czynności organ rentowy wydał decyzję wstrzymującą wypłatę renty przyznanej w 2003 r. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ze względu na ogólny stan zdrowia i wydał kolejną decyzję przyznającą prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. W przesłanych dokumentach przedstawiono sposób wyliczenia należnego świadczenia, wyrównując różnicę między wysokością renty ze względu na ogólny stan zdrowia, a rentą wypadkową. Czy w tej sytuacji przysługują poszkodowanej odsetki od różnicy w wysokości rent? Na pytania w tej kwestii urzędnicy ZUS milczą. Czy w przypadku uchylenia decyzji ZUS przez sąd powstaje obowiązek naliczenia odsetek od różnicy wypłaconych świadczeń, czy też poszkodowana ma złożyć stosowny wniosek do Sądu, przed którym toczy się postępowanie w tej konkretnej sprawie? Problem dotyczy wypłacania znacznie niższego świadczenia przez okres 2 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustalenie świadczenia renty wypadkowej nastąpiło w drodze decyzji. W jej treści organ rentowy powinien określić datę rozpoczęcia wypłat i ich comiesięczne terminy. Odsetki należą się wierzycielowi, którego dłużnik jest w zwłoce ze spełnieniem świadczenia. Zwłoka powstaje w sytuacji, kiedy świadczenie stało się wymagalne, lecz dłużnik jeszcze go nie spełnił. Nabycie prawa do świadczenia rentowego następuje z chwilą spełnienia odpowiednich warunków. Nie oznacza to jednak, iż w tej samej chwili powstaje roszczenie. Wcześniej prawo do świadczenia musi jeszcze zostać ustalone decyzją organu rentowego. Roszczenie o wypłatę renty powstanie więc dopiero z chwilą wydania odpowiedniej decyzji, która ustala wysokość świadczenia i termin jego wymagalności. W przypadku wypłaty renty roszczenie o zapłatę odsetek powstanie, gdy organ rentowy nie wypłaci świadczenia w ustalonym w decyzji terminie. Roszczenie o odsetki od różnicy nie wydaje się zasadne w powyższym wypadku, gdyż roszczenie wypłatę renty staje się wymagalne z datą określoną w decyzji, dodatkowo decyzja ta, jak wynika z treści pytania, uwzględnia różnicę między wysokością obu rent.

Jeżeli miało miejsce odwołanie od decyzji ZUS-u do sądu, ZUS uznał to odwołanie za zasadne i zmienił decyzję w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania, to odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu i sąd nie będzie rozpoznawał tej sprawy. Roszczenie o wypłatę renty powstanie z chwilą określoną w decyzji i jeśli świadczenia będą spełniane w terminie, nie powstanie obowiązek zapłaty odsetek.

Jeżeli jednak w wyniku wniesionego odwołania sąd rozpatruje sprawę, zmienia (nie uchyla) decyzję w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Zakres orzeczenia wyznacza nie treść odwołania, lecz decyzji. W związku z tym wyrok powinien dotyczyć nie tylko przyznania renty, powinien określać też od jakiej daty należy się świadczenie rentowe. W takim wypadku możliwe jest żądanie zapłaty odsetek za okres od daty określonej w wyroku. Jednak wyrok sądu wydany w wyniku odwołania od decyzji nie będzie podstawą do przeprowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli organ rentowy nie wypłaci kwoty odsetek zgodnie z żądaniem uprawnionego, konieczne więc będzie skierowanie pozwu o zapłatę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: