Umowy

Hipoteka

Księgi wieczyste

Nieruchomości

Własność i posiadanie

Użytkowanie wieczyste

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Strona 1 z 3

Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 lipca 2006 r., a więc już wkrótce. 

Po co zmiany?Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 marca 2005 r. (K 9/04) uznał art. 179 K.c. za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji i orzekł utratę jego mocy obowiązującej z dniem 15 lipca 2006 r. Stąd konieczność uregulowania na nowo zrzeczenia się własności nieruchomości. Wyrok TK ograniczył przy tym możliwe kierunki zmiany przez bezwzględne wyłączenie dopuszczalności zrzeczenia na rzecz gminy w drodze jednostronnego oświadczenia woli właściciela.

Jak właściciel będzie mógł zrzec się nieruchomości?Państwo prawa nie może pozbawiać obywateli możliwości zrzeczenia się własności. Interes publiczny wymaga natomiast od administracji publicznej, zgodnie z jej zadaniami, uregulowania sytuacji nieruchomości bezpańskiej, opuszczonej przez właściciela z zamiarem faktycznego pozbycia się własności. Aby nie dopuścić do stanu, przy którym nieruchomość pozostaje bez właściciela zobowiązanego do jej należytej eksploatacji, prawo nie zezwala na porzucenie nieruchomości, lecz wprowadza szczególną formę zrzeczenia. Powinno ono być uczynione pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami, właściciel nieruchomości, który zamierza zrzec się jej własności, będzie składał zaproszenie do zawarcia umowy przekazania własności nieruchomości gminie właściwej ze względu na położenie nieruchomości na jej obszarze, a odpis zaproszenia doręcza właściwemu staroście - do wiadomości. Jeżeli umowa przekazania własności nieruchomości gminie nie zostanie zawarta w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zaproszenia do jej zawarcia albo gdy gmina przed upływem tego terminu oświadczy na piśmie, że umowy nie zawrze, właściciel nieruchomości ma mieć możliwość zrzeczenia się jej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Nieruchomość, której właściciel się zrzekł, stanie się własnością Skarbu Państwa.

Skarb Państwa będzie ponosił odpowiedzialność z nie­rucho­mości za jej obciążenia. Jest to więc odpowiedzialność rzeczowa wskazująca czym odpowiada Skarb Państwa, a nie do jakiej wysokości, i tylko za obciążenia nieruchomości, a nie za innego rodzaju uprawnienia lub roszczenia osób trzecich. Odpowiedzialność ta uregulowana jest więc według ogólnego wzorca, jaki stosowany jest w razie zbycia nieruchomości na podstawie umowy - a więc w postaci nabycia pochodnego. Tym samym konstruuje nabycie pierwotne nieruchomości, które co do zasady prowadzi do uzyskania prawa bez obciążeń. W tym względzie wyjątkowo stosuje się jednak regułę właściwą dla nabycia pochodnego. Chodzi o to, aby odpowiedzialność Skarbu Państwa była tak samo ograniczona, jak nabywcy pochodnego.

Uznano zatem, iż należy przyjąć wyważone rozwiązanie polegające na takim ograniczeniu prawa właściciela, które zapewni mu możliwość zrzeczenia się własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeśli gmina nie skorzysta z jego zaproszenia do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości w terminie 6 miesięcy od złożenia tego zaproszenia. Przyjęcie konstrukcji oferty wymagałoby formy aktu notarialnego, co nie jest wskazane. Natomiast wspomniane „zaproszenie” nie wiąże podmiotu, w przeciwieństwie do oferty, i nie ma dostatecznych powodów, aby oświadczeniu wyrażającemu tylko gotowość zawarcia umowy przypisywać moc wiążącą, co byłoby niezgodne z ogólnymi zasadami kodeksowymi regulującymi zawieranie umów, a ponadto nie ma żadnych racji merytorycznych, żeby ograniczać w tym względzie swobodę podejmowania ostatecznej decyzji przez właściciela nieruchomości, zwłaszcza, gdy zamierza on nieodpłatnie przekazać ją gminie. Natomiast nie jest wyłączona ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza spowodowana winą kontrahenta.

Przyjęto w projekcie, że właściciel powinien najpierw wystąpić do gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona, o zawarcie umowy przekazania nieruchomości na własność gminy, a dopiero w razie niezawarcia umowy w terminie 6 miesięcy lub wcześniejszej odpowiedzi gminy, że nie zamierza zawrzeć umowy, może zrzec się własności na rzecz Skarbu Państwa. Uwzględniono zatem również interes lokalnej jednostki samorządu terytorialnego. Z chwilą zrzeczenia się nieruchomości staje się ona własnością Skarbu Państwa. W związku z tym Skarb Państwa odpowiada za obciążenia nieruchomości tylko z tej nieruchomości.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: