Zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej?

Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Proponowane rozwiązania dotyczą:

  • wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji (organ nadzoru będzie miał możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji; przewidziano też ułatwienia w działalności wykonywanej przez wewnętrzne zakłady, m.in. zakres przekazywanych danych i informacji do celów nadzoru będzie mógł być węższy niż w przypadku innych zakładów, a obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy niż w przypadku innych zakładów reasekuracji);
  • zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytoriach innych państw Unii Europejskiej;
  • zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski;
  • możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność  w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług; ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie  następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę. 

Porady prawne

Proponuje się także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń).

Przewidziano również przepisy przejściowe dotyczące:

  • zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych opartych na pożyczkach przekształconych, które zostały wyemitowane przed 1 stycznia 2011 r.;
  • obliczania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji podmodułu ryzyka cen akcji;
  • emisji obligacji podporządkowanych przed dniem wejścia ustawy.

Kiedy proponowane zmiany mają wejść w życie?

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 7 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne