e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

  W sp. z o.o. nie zatrudnia się nikogo z zarządu na umowę o pracę. Prezes sprawuje funkcję bez wynagrodzenia. Jak należy rozwiązać sprawę wyjazdów w sprawach służbowych? Jak zaliczyć w koszty poniesione w tym celu wydatki, skoro prezes nie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i jak wygląda (...)

 • Władza rodzicielska po śmierci jednego z rodziców

  Matka samotnie wychowująca 14-letnie dziecko, przy czynnym udziale swojej mamy, zmarła. Były mąż (po rozwodzie z częściowym pozbawieniem praw rodzicielskich) przebywa w USA, gdzie założył rodzinę. Jak formalnie wygląda status prawny dziecka 14-letniego, które od drugiego roku życia przebywa (...)

 • Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim-przerwanie

  Do 9 lutego 2009 jestem na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim (odbieram urlop za rok 2007 i 2008). Po tym bezpośrednio zamierzam iść na urlop wychowawczy. Obecnie jestem chora i w związku z tym mam pytanie. Czy jeżeli w trakcie tego urlopu wypoczynkowego (po urlopie macierzyńskim) (...)

 • Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

  Pan X radny gminy Y na publicznym lokalnym forum internetowym, podpisując się z imienia i nazwiska stwierdził, iż jeden z mieszkańców gminy, którego również określił z imienia i nazwiska dopuścił się "plugawego matactwa". W wypowiedzi swojej nie sprecyzował na czym owo matactwo miałoby (...)

 • Zmiana metrażu mieszkania spółdzielczego a czynsz

  W czerwcu 2008 roku Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa powiadomiła mnie pisemnie o zmianie powierzchni użytkowej mojego lokalu. Specjalistyczna firma oszacowała, że lokal jest mniejszy o około 2 metry kwadratowe. Czy SBM powinna zwrócić pieniądze za zawyżony metraż w czynszu? Jeśli tak (...)

 • Odsprzedaż, a gwarancja

  Kupiłem komputer z trzyletnią gwarancją producenta i po pewnym czasie (np. po roku) chcę go sprzedać. Czy gwarancja producenta automatycznie przechodzi na nowego właściciela (w części niewykorzystanego okresu)? Co jeżeli w karcie gwarancyjnej do realizacji uprawnień gwarancyjnych jest wpisany (...)

 • Zmiana sposobu użytkowania a pierwotne użytkowanie

  Zamierzam kupić działkę. Jest to działka opisana jako rodzaj użytku B/R klasa VI i B/Ls V około 2000 m2. Na działce jest budynek murowany parterowy o powierzchni około 300 m2. Na budynek zostało wydane pozwolenie na budowę pieczarkarni zgodnie z projektem i planem sytuacyjnym istniejącego (...)

 • Kolejność słuchania świadków

  Sąd wyznaczył termin rozprawy z mojego powództwa na 20 stycznia - dowiedziałam się dziś. Sędzia wezwał na pierwszą rozprawę świadków pozwanej, a nie moich. Czy to zgodne z prawem, że sędzia chce rozpocząć przewód sądowy od zeznań świadków pozwanej, a nie moich świadków? Jaki przepis (...)

 • Wynajem mieszkania a ryczałt

  Jesteśmy właścicielami mieszkania, które wynajmuję od 1 stycznia 2009 r. Chcielibysmy opodatkować przychód z najmu ryczałtem. Który termin na złożenie oświadczenia o opodatkowaniu się ryczałtem, w związku z rozpoczęciem wynajmu od początku roku, nas dotyczy? Czy jest to do 20 stycznia (...)

 • Ulga odsetkowa w rozliczeniu rocznym

  W październiku 2007 roku nabylem dom w kredycie hipotecznym (CHF) na 30 lat. Czy rozliczając się z Urzędem Skarbowym w 2009 roku mam prawo skorzystać z jakiś odliczeń związanych z zakupem domu (np. ulga odsetkowa)?

Artykuły i poradniki

 • Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

  Według ustawy o cudzoziemcach w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wykonywać czynności polegające na: przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego oraz ustalaniu miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 302 z 19.10.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 04, s. 307)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2009

  Decyzja Rady 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8967) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000) (1)

 • Monitor Polski Poz. 22 z 2009

  Komunikat Nr 1/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8554)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Monitor Polski Poz. 21 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2008 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5418 — Blackfriars/Vink Holding) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Monitor Polski Poz. 20 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Monitor Polski Poz. 19 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2008 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Ustaw Poz. 18 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

 • Monitor Polski Poz. 18 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Monitor Polski Poz. 17 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Monitor Polski Poz. 16 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2008 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 208 z 15.8.2008

 • Monitor Polski Poz. 15 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2008 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Monitor Polski Poz. 14 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Monitor Polski Poz. 13 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sejmu z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Juliusza Słowackiego

 • Monitor Polski Poz. 12 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Komunikat Komisji — Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5295 — Teva/Barr) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)