e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Styczeń 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przywłaszczenie prawa majątkowego

  Żona domagała się zasądzenia o byłego małżonka w sprawie o podział majątku wspólnego spłaty z jej majątku odrębnego poczynionego na wkład spółdzielczego mieszkania lokatorskiego, którego nie miała. Kobieta ta (wnioskodawczyni) w zeznaniach jak i pismach procesowych zapewniała sędziego, (...)

 • Ochrona prawnokarna pism procesowych

  Z art. 115 § 14 kk. wynika, że dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Natomiast pismo procesowe (...)

 • Okres przechowywania danych przez bank

  Podczas kontroli podatkowej inspektor UKS zażądał wyciągów z rachnuku bankowego za lata 2000-2005, w celu udowodnienia uzyskanych w w/w okresie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków.Czy bank przechowuje i ma obowiązek udostęniać zapisy operacji na rachunku sprzed 10 lat, skoro przedmiotowy (...)

 • Pomyłka banku a odpowiedzialność klienta

  Z bankiem została zawarta umowa o kartę kredytową. Bank nie umieścił na wyciągu transakcji, która powinna się tam znaleźć (pomyłka/błąd w bazie danych na korzyść klienta). Jeśli bank w przyszłości zorientuje się i wezwie klienta do zapłaty - czy może naliczać odsetki umowne czy (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

  Art 101. § 1 kk. zawiera regulacje dotyczące przedawnienia przestępstwa którego karalność ustaje, od czasu jego popełnienia. Czy jeżeli karalność przestępstwa ustała oznacza to, że sprawa zostanie umorzona jedynie w części wymierzenia kary sprawcy za jego popełnienie, czy też w całości (...)

 • Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów

  W firmie pracownicy i zleceniobiorcy korzystają z telefonów służbowych. Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia w firmie regulaminu korzystania z telefonów służbowych i czy z pracownikami musi zawrzeć umowę o korzystanie ze służbowego telefonu (proszę o podanie podstawy prawnej) oraz jakie (...)

 • Czy zamieszkiwanie w nieruchomości jest pożytkiem?

  Przed sądem toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości. Sprawa jest na etapie rozliczania pożytków. Jeden ze współwłaścicieli zamieszkuje lokal w ww. nieruchomości, oczywiście jako współwłasciciel nie płaci czynszu za zajmowany lokal. Ja jako współwłaściciel nie (...)

 • Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał mi rozbiórkę budynku gospodarczego. Nakaz został wydany w formie decyzji z nadanym w tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, a ponadto (później) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu dokonanie tej rozbiórki; (...)

 • Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

  Zatrudniamy pracownika na stanowsiku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. Pracownik ponadto zatrudniony jest u innego pracodawcy, który dokonał wypłaty nagrody jubileuszowej (...)

 • Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

  1. Jestem od 4 lat na urlopie bezpłatnym w jedne z firm w Polsce i pracuje za granica na umowie o prace. Otrzymałem teraz dobra oferte od innej firmy polskiej pracy i odwrzesnia ropzoczynam prace w Polsce. Czy moge miec dwie umowy o pracy w Polsce gdy jestem na urlopie bezpłatnym (urlop bezpłatny (...)

 • Wniosek o przywrócenie terminu

  Otrzymałam nakaz zapłaty. Wniosłam sprzeciw do sądu za pośrednictwem poczty, ale sąd odmówił przyjęcia z uwagi na to że pod nadanym przeze mnie adresem funkcjonują dwa sądy(pieczątka sądu ,, odmowa przyjęcia ze względu na to, że pod adresem istnieją dwa sądy (chodzi o sąd w Warszawie (...)

 • Zastrzeżenia do protokołu a zarzuty apelacyjne

  Można złożyć wniosek o wpisanie do protokołu rozprawy naruszeń przepisów postępowania art. 238 KPC, zgodnie z regułami wskazanymi w art. 162 oraz. 381 KPC. których uchybienie skutkuje w wyłączeniu kontroli na podstawie art. 380 KPC. Gdyby wniosek o wpisanie do protokołu rozprawy naruszeń (...)

 • Przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej

  Co dzieje się w sytuacji, gdy organ administracji publicznej przekracza ustawowy termin załatwienia sprawy?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach.,Juniperus L. oraz Pinus L.

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektoratów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2011

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2011

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2011

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy