e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Czerwiec 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Wolontariat - Kto może zostać wolontariuszem i na jakich zasadach?

  W celu przedstawienia statusu wolontariusza, jego obowiązków oraz ochrony, jaką przyznaje mu prawo należy przedstawić również pojęcie działalności pożytku publicznego. Czym jest działalność pożytku publicznego? Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 668 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 667 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 666 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 665 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2013

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki