Elementy wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Pytanie:

Jakie elementy muszą być zawarte we wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego rejestru Sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę sądową od wpisu spółki do KRS (1.000 zł) oraz opłatę z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł – pierwszy wpis).
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Firmę,
2. Siedzibę,
3. Adres spółki,
4. Przedmiot działalności spółki,
5. Wysokość kapitału zakładowego,
6. Określenie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
7. Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
8. Sposób reprezentowania spółki,
9. Jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tego,
10. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
11. Nazwisko, imię oraz adres jedynego wspólnika z zaznaczeniem, ze jest on jedynym wspólnikiem spółki.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Umowę spółki,
2. Oświadczenie wszystkich wspólników, że wkłady na kapitał zakładowy zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
3. Dowód ustanowienia organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego,
4. Podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem imienia, nazwiska oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,
5. Złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.
Zgłoszenia spółki dokonuje się na następujących formularzach:
- wniosek - KRS-W3,
- wspólnicy spółki – KRS-WE,
- organy uprawnione do działania – KRS-WK,
- przedmiot działalności – KRS-WM
- REGON, NIP – KRS-ZY
Do ww. dokumentów należ załączyć, zgodnie z art. 19b ustawy o krajowym rejestrze sądowym:
1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.
Kolejnym etapem powinno być otwarcie przez spółkę rachunku bankowego.
Sąd rozpatrzy złożony wniosek jeżeli wszystkie dokumenty zostaną prawidłowo sporządzone zarejestruje spółkę. Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: