Postępowanie z opustoszałym budynkiem

Pytanie:

Posiadam działkę z opustoszałym, nieużytkowanym i zdewastowanym budynkiem. Nadzór budowlany wszczął postępowanie administracyjne w związku tym zaznaczając, że budynek również szpeci okolicę. Mam 7 dni na zgłaszanie wniosków w tym postępowaniu.Chciałbym się zorientować jakie przepisy mówią o przysługujących mi prawach w tym postępowaniu i jakiego typu wnioski mogę zgłaszać (np. oględziny) i co mi grozi w wyniku takiego postępowania, głównie chodzi o konsekwencje finansowe. i jak się mogę przed nimi bronić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy odnieść się przede wszystkim do ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nią:

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W przywoływanym przepisie stwierdza się, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Z przesłanego nam pisma wynika, iż nie dopełnia Pan swoich obowiązków. W związku z tym:

Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

 

Przy czym:

 

Art. 67. 1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

 

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania może Pan zostać wezwany do usunięcia naruszeń, bądź nawet może zostać wydana decyzja nakazująca rozbiórkę.

 

Zastosowanie – do prowadzonego postępowania – znajdą przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, albowiem:

 

Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, będzie Pan stroną postępowania administracyjnego i będą Panu przysługiwały prawa strony. Wskazać więc można, że:

 

  • może Pan brać czynny udział w postępowaniu

  • przedstawiać wnioski

  • przedstawiać dowody

  • otrzymywać postanowienia/decyzje

  • wnosić zażalenia

  • wypowiedzieć się co do zebranych dowodów

W celu szerszego zapoznania się z uprawnieniami stron, zgodnie z Pana prośbą, odsyłamy Pana do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY