Umorzenie zaniechanej egzekucji

Pytanie:

W 1998 r. poręczyłem pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej (2 poręczycieli). Pożyczkobiorca nie wywiązał się z umowy i została ona wypowiedziana. Przed wypowiedzeniem umowy pożyczki, spłaciłem kilka zaległych rat na pisemną prośbę dłużnika. Sprawa trafiła do sądu. Wyrok zapadł dnia 9 lutego 2001 r. W trakcie procesu dłużnik zapewniał, że do czerwca spłaci należność. Gdy spotkałem go na przełomie sierpnia i września tegoż roku zapewnił mnie, że wszystko spłacił. Niestety nie sprawdziłem tego u wierzyciela. W sierpniu b.r. do moich rodziców zgłosił się komornik (ożeniłem się i zmieniłem adres zamieszkania). Od postępowania sądowego do zgłoszenia się komornika nie otrzymałem żadnej informacji, że pożyczka nie została spłacona. Sprawdziłem przebieg postępowania - 23 stycznia 2003 r. wierzyciel złożył wniosek o wydanie tytułu wykonawczego; 13 maja 2003 r. sąd wydał tytuł wykonawczy do wyroku. Czy postępowanie przebiegało prawidłowo? W serwisie znalazłem informację o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, gdy wierzyciel w ciągu roku nie dokona czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania. O jakich czynnościach jest mowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisanego stanu faktycznego nie wynikają żadne nieprawidłowości postępowania egzekucyjnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dopiero komornik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie dłużnika. Wcześniej ani po stronie sądu, ani po stronie wierzyciela nie występował taki obowiązek. Faktycznie kodeks postępowania cywilnego w art. 823 stanowi, iż postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia. Jeśli chodzi o rodzaj nie podejmowanych czynności, to zależy to od rodzaju i sposobu egzekucji, np. przy egzekucji z nieruchomości od wniosku wierzyciela i złożenia przez niego odpowiednich dokumentów zależy opis i oszacowanie zajętej nieruchomości, przy egzekucji zmierzającej do odebrania rzeczy ruchomych od dłużnika niezbędne jest stawiennictwo wierzyciela, jeżeli wniósł on o dokonanie tej czynności w jego obecności. W sprawach wszczętych z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu zarówno komornik, jak i sąd powinni podejmować czynności z urzędu, których dokonanie jest uzależnione od wniosku wierzyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY