Majątkowe

Osobowe

Pozostałe

Projekt zmian w Kodeksie cywilnym i w ubezpieczeniach

Strona 1 z 3

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 września br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  

Po co nowelizacja?

Zdaniem rządu nowelizacja uregulowań dotyczących umowy ubezpieczenia stanowi konieczne uzupełnienie reformy prawa ubezpieczeń gospodarczych, jakiej dokonano wydanymi 22 maja 2003 r. czterema ustawami:  

  • o działalności ubezpieczeniowej,  

  • o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

  • o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych,  

  • o pośrednictwie ubezpieczeniowym.  

Ustawy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2004 r. 

Spośród dwóch opcji - nowelizacji Kodeksu cywilnego albo wydania odrębnej ustawy o umowie ubezpieczenia - wybrano tę pierwszą. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opowiedziała się za znowelizowaniem kodeksowych przepisów, ze względu na rolę kodeksu, który powinien zawierać, jak to było od początku, ramową regulację umowy ubezpieczenia, jako umowy o ogromnej znaczeniu społecznym i gospodarczym.  

Projektowana nowelizacja ma stanowić również dopełnienie zmian, które zostały dokonane w kodeksowej regulacji stosowania wzorców umów. Ogólne warunki umów ubezpieczenia, jakimi posługują się wszystkie zakłady ubezpieczeń, są wzorcami z art. 384 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2000 r. 

Założenia projektu

W projektowanej nowelizacji przyjęto dwa założenia. Chodzi o zachowanie zgodności z dorobkiem Wspólnoty Europejskiej (acquis communautaire), w którym dominuje idea ochrony interesów ubezpieczającego (ubezpieczonego) oraz  uwzględnienie szeroko już stosowanych w prawie polskim (przejętych z dorobku wspólnotowego) przejawów troski o przejrzystość umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającą realizacji podstawowego prawa konsumenta do informacji i odpowiadające temu obowiązki ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń).  

Co przewiduje projekt?

Spośród wielu obszernych zmian, jakie przewiduje projektowana nowelizacja, poniżej wskażemy ważniejsze.

Wzorzec umowy

W projekcie ustawy sformułowano wyraźnie zasadę, że wzorzec każdej umowy (np. ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin) powinien być doręczony drugiej stronie przed jej zawarciem. Tylko takie unormowanie gwarantuje bowiem możliwość zapoznania się z treścią przyszłej umowy. 

W przypadku umowy ubezpieczenia różnice między uzgadnianymi indywidualnie postanowieniami umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczyciel zobowiązany będzie przedstawić ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie będzie mógł powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

Jeżeli  w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręczy ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia (polisę), zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiązany będzie zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego mają nie być skuteczne, a umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami oferty.

Natomiast w razie braku sprzeciwu umowa dojdzie do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

Zmiana kodeksowych określeń

Zmieniono też w Kodeksie cywilnym określenie „zakład ubezpieczeń” na „ubezpieczyciel (w K.c. nazwa „zakład” używana jest bowiem w znaczeniu przedmiotowym).  

Umowa ubezpieczenia

Zmiana art. 805 § 1 K.c. polega na dodaniu do kodeksowej definicji umowy ubezpieczenia zwrotu: „w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa” - co charakteryzuje ujęcia słowne kodeksowych umów zawieranych wyłącznie przez profesjonalistów.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY