Jak powołać świadków?

Pytanie:

W procesie karnym, w którym jestem oskarżony o czyn z art. 190 par. 1 k.k. chciałbym powołać na świadków sąsiadów. Niestety nie znam ich danych osobowych i zakładam, że nikt ich mi z przyczyn oczywistych dobrowolnie nie poda, ani nie zgodzi się być moim świadkiem - sprawa dotyczy zatargu sąsiedzkiego w bloku mieszkalnym. Czy nagranie rozmów z sąsiadami bez ich wiedzy w zakresie okoliczności w/w sprawy może być użyte jako alternatywa dowodowa w stosunku do niemożności powołania ich na świadków?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak powołać świadków?

Jako oskarżonemu przysługuje Panu prawo do składania wniosków dowodowych, w tym dotyczących przesłuchania świadków na określone okoliczności. We wniosku należy określić dane świadków, którzy mają zostać wezwani na rozprawę celem złożenia zeznań. Jeśli dane osobowe określonych osób nie są znane, to można wystąpić do organu prowadzącego zbiór meldunkowy (gmina), który może udostępnić dane ze zbioru danych stałych mieszkańców. Przy czym zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dane sąsiadów będą Panu udostępnione, jeśli wykaże Pan swój interes prawny w ich uzyskaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z dnia 17 grudnia 2009 r., sygn. III SA/Gd 402/2009) wskazał, że osoba ubiegająca się o uzyskanie dostępu do danych innych osób powinna wykazać, że ma interes prawny w ich uzyskaniu, podać podstawę prawną tego interesu oraz okoliczności uzasadniające żądanie. W Pana przypadku chodziłoby o art. 167 w zw. z art. 169 § 1 kpk, czyli przepis dający podstawę prawną do składania wniosków dowodowych stronom postępowania, w tym również obejmujących przesłuchanie świadków na wskazane w nich okoliczności. Sąd słusznie zauważył, że nawet w przypadku legitymowania się interesem prawnym i wyjaśnieniem okoliczności, które uzasadniają żądanie udostępnienia danych organowi udostępniającemu pozostawiona jest swoboda w ich udostępnieniu. Wskazuje na to sformułowanie art. 44h ust. 2, że dane „mogą być udostępnione”. Zatem uzyskanie tych danych w urzędzie gminy nie jest do końca pewne, mimo prawidłowego złożenia wniosku (wniosek podlega opłacie w wysokości 31 zł) i wykazania interesu prawnego.

Porady prawne

W takim razie nagranie rozmów z sąsiadami może oczywiście być wykorzystane w procesie karnym jako dowód. Z prawnego punktu widzenia konieczne byłoby złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu poprzez odtworzenia nagranych rozmów z sąsiadami. Sąd taki wniosek dowodowy oddaliłby (czyli w ogóle nie brałby go pod uwagę) jeśli:

a) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne

b) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy

c) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności

d) dowodu nie da się przeprowadzić

e) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania

Zasadniczo takie nagranie mogłoby więc stanowić dowód w sprawie, nawet jeśli zostało uzyskane bez wiedzy nagrywanych sąsiadów. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń uznał, że z zasady swobodnej oceny dowodów w postępowaniu karnym nie wynika obowiązek unieważnienia dowodu, który został zdobyty w sposób nielegalny (wyrok z 26 września 2000 r., sygn. V KKN 196/98). Sąd sam oceni czy takie nagranie będzie istotne dla sprawy i zdecyduje o dopuszczaniu bądź nie tego dowodu. Zwracamy jednak uwagę, że nagrywanie innych osób bez ich wiedzy narusza ich dobra osobiste (swoboda wypowiedzi, tajemnica rozmowy) oraz narusza zasady współżycia społecznego. O ile więc odpowiedzialności karnej za takie nagrywanie by Pan nie ponosił, o tyle sąsiedzi mogliby wystąpić na drogę postępowania cywilnego domagając się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (art. 24 kodeksu cywilnego).

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków najnowszego badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie jest już niemal zjawiskiem powszechnym. Ponad połowa młodych użytkowników (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący (...)

Wezwanie dziecka na świadka

Wezwanie dziecka na świadka

Ojciec dziecka wniósł sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wyroku o alimenty i sąd odrzucił ten wniosek, ale ojciec ma zamiar apelować i powołać na świadka syna. Czy mogę się (...)

Ustalenie winy w rozkładzie w sprawie o rozwód

Ustalenie winy w rozkładzie w sprawie o rozwód

Jakich dowodów w sprawie rozwodowej wymaga sąd, aby określić winę jednej ze stron, jeżeli ma ona nowego partnera? Czy tego partnera można powołać na świadka dla udowodnienia winy jednej ze stron? (...)

Dopuszczanie dowodów przez sąd karny

Dopuszczanie dowodów przez sąd karny

Czy w trakcie sprawy karnej mogą zostać odrzuceni świadkowie oskarżonego, zeznający przedtem w prokuraturze? Czy w trakcie trwania procesu można powołać nowych świadków? Co zrobić gdy jeden (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Sprawa o znieslawienie ?

Sprawa o znieslawienie ? Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej pracy wymagane jest społeczne (...)

Fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Porady prawne