Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza do polskiego prawa mechanizm europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Czemu mają służyć zmiany?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Jej celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie czynności dochodzeniowych (dowodowych) przez wprowadzenie możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END).

Dyrektywa tworzy mechanizm przekazywania wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz zwrotnego przekazywania wyników tych czynności, nie nakładając na polskie organy obowiązku przeprowadzenia dowodów nieznanych ustawie lub niedopuszczalnych w sprawach krajowych.

Dzięki regulacjom zawartym w dyrektywie, polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie. Analogicznie, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły występować do Rzeczypospolitej Polskiej o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium Polski.

Porady prawne

Na czym polegają zmiany?

Zmiany wprowadzane nową ustawą polegają na dodaniu w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego rozdziałów 62c oraz 62d.

Rozdział 62c Kodeksu postępowania karnego reguluje kwestię wystąpienia przez polski sąd, prokuratora bądź inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policję, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową) do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w celu przeprowadzenia dowodu dla celów postępowania polskiego lub uzyskania jego wyników, jeżeli dowód taki został już w tym państwie przeprowadzony.

Rozdział 62d Kodeksu postępowania karnego określa natomiast odpowiednią procedurę związaną z wystąpieniem państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego do organu polskiego.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa zmieniająca wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne