Prawa i obowiązki małżonków

Opieka

Pomoc państwa

Pozostałe

Będą dopłaty do oprocentowania kredytu na dom czy mieszkanie!

Strona 1 z 2

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Kto może liczyć na dopłatę? 

Zgodnie z nową ustawą, dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów przez

 1. oboje małżonków
 2. osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno: 
  • małoletnie dziecko, 
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, 
  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. 

Dopłat nie stosuje się natomiast, jeżeli którakolwiek z ww. osób jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego (tj. kredytu, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w ustawie). 

Kiedy dopłata zostanie udzielona? 

Dopłaty mogą być stosowane, jeśli żadna z tych osób w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest: 

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 
 • najemcą lokalu mieszkalnego. 

Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego powinna złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu ww. warunków. Dopłaty mogą być jednak stosowane również w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny, która w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do: 

 • wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa, 
 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. 

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli: 

 1. kredyt preferencyjny został udzielony na
  • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, której kredytu preferencyjnego udzielono, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny, 
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny, 
  • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego, 
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny, 
  • budowę domu jednorodzinnego
  • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość; 
 2. powierzchnia użytkowa ww. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 140 m2
 3. cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika); 
 4. ww. lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny położone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.7.2019

  Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

  Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych – tzw. Program DOKE został uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów (...)

 • 9.11.2004

  Oprocentowanie kredytów bankowych

  Na podstawie umowy kredytu instytucja kredytowa – najczęściej bank – oddaje do dyspozycji kredytodawcy określoną ilość środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel określony (...)

 • 28.12.2018

  Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

  Nowa ustawa tworzy nowe formy pomocy dla zadłużonych podmiotów oraz określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia. Mają nią być objęte długi powstałe w związku z prowadzeniem (...)

 • 9.11.2004

  Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • 26.3.2018

  Rząd pomoże wynajmować mieszkanie

  Od nowego roku ruszy system dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji. Dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe zapisane (...)