e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek dochodowy od faktury zaliczkowej

  Wystawiamy fakturę zaliczkową za przeprowadzenie szkoleń z VAT-em zwolnionym. W jakim momencie powinno się płacić podatek dochodowy od faktury zaliczkowej? Czy za fakturę zaliczkową powinno się odprowadzić podatek dochodowy, czy też dopiero w momencie wystawienia faktury końcowej?

 • Spółka w likwidacji a wycena aktywów

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały należy przygotować bilans otwarcia spółki w likwidacji, na tę okoliczność należy przygotować inwentaryzacje oraz wycenić aktywa. Jednym ze składników aktywów (...)

 • Rabat na fakturze VAT

  Prowadzimy sklep internetowy; klientowi który dokona zakupów powyżej 1.000 zł brutto udzielamy rabatu w wysokości 50 zł. Mamy jednak problem jak to wykazać na fakturze. Czy może na liście produktów dodać nową pozycję "Rabat promocyjny" i cena brutto "-50 zł"? Jeżeli tak, to z jaką stawką (...)

 • Skarga na czynności komornika

  Doszło do przewlekłości postępowania przed komornikiem. Czy skargę należy wysłać w 2 egzemplarzach tak jak każdy pozew, czy też wystarczy w jednym. Czy jakiś sposób precyzuje to ustawa?

 • Spółka z o.o. w likwidacji

  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z kapitałem zagranicznym istniejąca wiele lat. Udziałowcy podjęli uchwałę o likwidacji spółki. Uchwała została zgłoszona do KRS. Jaką nazwą firma powinna się posługiwać i od kiedy, na dokumentach handlowych (np. faktury sprzedaży i zakupu)? (...)

 • Sprzedaż majątku gminy

  Gmina jest właścicielem samochodu, który zamierza sprzedać. Na jakich zasadach musi się to odbyć? Jakie przepisy obowiązują?

 • Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

  Jednoosobowa spółka z o.o. planuje zawieszenie działalności gospodarczej w 2009 r. Czy w okresie zawieszenia spółka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie? finansowe?

 • Warunki techniczne przewodu kominowego

  Uważam, że podwyższenie komina na optymalną wysokość w domu jednorodzinnym, opalanym drewnem przez sąsiada, umożliwi wyniesienie dymu na odpowiednią wysokość i zapobiegnie: snuciu się dymu po mojej działce w okresie jesienno zimowym (zbyt bliskie i niefortunne usytuowanie budynków), przenikaniu (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1133 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1132 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1131 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1130 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1129 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1128 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1127 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1125 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1124 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1123 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1122 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1120 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisanej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1119 z 2008

  Umowa zmieniająca Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisana w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 685 z 2008

  Komunikat Nr 10/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 684 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Poz. 683 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Poz. 681 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 stycznia 2008 r. miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralna część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

 • Monitor Polski Poz. 680 z 2008

  Porozumienie z dnia 28 stycznia 2008 r. miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralna część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

 • Monitor Polski Poz. 679 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE, sporządzona w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 678 z 2008

  Umowa Wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE, sporządzona w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 677 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawartą w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 676 z 2008

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego

 • Monitor Polski Poz. 675 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 527 z 2008

  Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucja posiadająca listę tych podmiotów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/796/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6026) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na obszarze ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5657)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w 2008 r. na gromadzenie danych wymaganych do celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5264 — Invitrogen/Applied Biosystems) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Lista gatunków roślin warzywnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Drugie zaproszenie do składania wniosków 2008 — Ćwiczenia symulacyjne w zakresie wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2009 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Legenda

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5039 — Brose Fahrzeugteile/Continental Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5120 — ArcelorMittal/Gonvarri/SSC Brazil) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5048 — Ingersoll Rand/Trane) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2008 z dnia 13 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2008 z dnia 13 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 27. pełne wydanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Informacja

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

1

2