e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Likwidacja kasy fiskalnej

  Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa ma być zniszczona, jeżeli jest prawie nowa. Przecież po usunięciu modemu fiskalnego jest bezużyteczna (...)

 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o. o.

  Egzekucja p-ko Spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Spotkałem się z różnymi poglądami co do drogi procesowej obciążenia członków zarządu Spółki. Jedna to odrębny proces, a druga to postępowanie klauzulowe do wyroku p-ko Spółce. Która z dróg jest prawidłowa i czy wynika to jednoznacznie (...)

 • Darowizna nieruchomości dla syna

  Syn nie jest żonaty. W najbliższym czasie planuje zawrzeć małżeństwo bez uprzedniego ustanawiania odrębności majątkowej. W trakcie małżeństwa także nie planuje zawierania umowy intercyzy. Rodzice zastanawiają się, kiedy dokonać darowizny nieruchomości na rzecz syna tak aby pozostała (...)

 • Wymagania Urzędu Skarbowego przy rejestracji VAT

  W wyniku rozpoczęcia najmu lokalu użytkowego, jako osoba fizyczna, wysłałem do Urzędu Skarbowego dokumentację do rejestracji VAT (druk VAT-R oraz potwierdzenie wniesienia wpłaty rejestracyjnej). Po kilku tygodniach listem poleconym otrzymałem wezwanie do uzupełnienia dokumentacji o kopie potwierdzenia (...)

 • Definicja przychodu w ryczałcie od najmu

  Wynajmuje mieszkanie i rozliczam podatek metoda ryczałtową. W umowie zapisano, iż czynsz najmu wynosi 300 zł oraz że dodatkowo najemca ponosi koszt czynszu ze spółdzielni oraz wszelkie opłaty za media. Nie jestem pewien, czy sposób, w jaki czynsz spółdzielni jest opłacany przez lokatorów, (...)

 • Spółka w likwidacji a wycena aktywów

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały należy przygotować bilans otwarcia spółki w likwidacji, na tę okoliczność należy przygotować inwentaryzacje oraz wycenić aktywa. Jednym ze składników aktywów (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1172 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 1171 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1170 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1168 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1167 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1166 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1165 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1164 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1163 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1162 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1161 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1160 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Monitor Polski Poz. 708 z 2008

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 707 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009

 • Monitor Polski Poz. 706 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 705 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 704 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 703 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 702 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 701 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 700 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 699 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5359 — Tessenderlo Chemie/SPV/IPCHL/T-Power JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Pomoc państwa — Hiszpania — Pomoc państwa C 23/08 (ex N 281/07) — Pomoc na rzecz J. García Carrión La Mancha S.A. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

1

2