e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Wrzesień 2010

 • 23.9.2010

  Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line

  Nowelizacja wprowadza alternatywny model tworzenia i rejestracji spółek z o.o., modyfikując niektóre obowiązujące wymagania ustawowe w tym zakresie. Jak wskazuje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, wdrożenie projektowanych zmian doprowadzi do przyspieszenia czynności orzeczniczych sądów (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Roszczenie regresowe wspólnika spółki cywilnej

  Pod koniec września 2007 r. rozwiązana została spółka, w której byłam wspólnikiem w 1/3. Z okresu działalności spółki pozostały zobowiązania wobec urzędów (US, ZUS) oraz dostawcy mediów. Zobowiązania te są egzekwowane na mnie. Jedno zobowiązanie spłaciłam, drugie spłacam, natomiast (...)

 • Odrzucenie spadku przez dzieci zmarłego

  Brak testamentu. Po spadkodawcy w linii pierwszej pozostało dwoje spadkobierców - dzieci spadkodawcy, które w całości odrzuciły spadek. Jeden spadkobierca pozostaje w związku małżeńskim i ma dziecko. Drugi spadkobierca nie pozostaje w związku małżeńskim i nie ma potomstwa. Po spadkodawcy (...)

 • Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie

  Pracuje w firmie na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie dostaje od 100 do 500zł. miesięcznie. Jest to moje jedyne źródło dochodu. Zakład pracy, w którym wykonuje zlecenia otrzymał od komornika zajęcie całości wierzytelności dłużnika. W między czasie przyszło od drugiego komornika (...)

 • Stwierdzenie zasiedzenia na nieżyjące osoby

  W 2005 roku nabyłem przed notariuszem 3 działki gruntu. Niedawno odpowiedni sąd po postępowaniu z mojego wniosku wydał postanowienie stwierdzające nabycie w 1971 roku i 1988 roku przez zasiedzenie własności 2 działek przez nieżyjących już rodziców strony sprzedającej. Sąd wyższej instancji (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1179 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1178 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1177 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1175 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1174 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1173 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1172 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1171 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1170 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 96 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 19 maja 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 18 maja 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. przez Swisscom RE Aktiengesellschaft przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-7/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Wyrok Trybunału z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie E-7/09 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Uchybienie obowiązkom przez Umawiającą się Stronę – dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Wyrok Trybunału z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie E-5/09 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Uchybienie obowiązkom przez Umawiającą się Stronę – dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Wyrok Trybunału z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie E-3/09 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5925 – Metlife/Alico/Delam) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające po raz 135. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 17 maja 2010 r.