Archiwum 24 Wrzesień 2010

 • 24.9.2010

  Nowe zasady doręczania pism przez sądy

  Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło porozumienie z Pocztą Polską na mocy którego potwierdzanie odbioru przesyłek będzie odbywało się elektronicznie. Oznacza to, że sądy nie będą musiały oczekiwać na zwrot potwierdzenia odebrania przesyłki w formie popularnej zwrotki – wszystko (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Spółka cywilna

  W lipcu 2008 wstąpiłem jako trzeci wspólnik do istniejącej spółki cywilnej. Nie tworzyliśmy nowej umowy spółki, tylko został przygotowany aneks dodający nowe punkty do umowy i modyfikujący niektóre zapisy starej umowy.W umowie nie ma zapisanych obowiązków poszczególnych wspólników.W (...)

 • Odrzucenie spadku po prababci

  Ponad rok temu zmarła moja mama, nie miała żadnego majątku tylko długi. Zrobiliśmy u notariusza odrzucenie spadku - ja i moje dzieci, ale dla moich małoletnich wnuków tego nie zrobiliśmy. Teraz bank przysłał informację, że moje wnuki są spadkobiercami długu po prababci (mojej mamie). Spadkobiercami (...)

 • Zebranie wspólnoty

  Na zebrania wspólnoty stawia się pełnomocnik jednego z właścicieli , który przedstawił zarządowi pełnomocnictwo notarialne do jego reprezentowania (przed osobami prawnymi). W pełnomocnictwie nie jest napisane, że członek naszej wspólnoty upoważnia pełnomocnika do występowania na zebraniach (...)

 • Przekształcenie działki

  Posiadam działkę oznaczoną jako pastwiska, lasy: Ps IV, Ls IV. W naszej gminie nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki uzyskałam warunki zabudowy. Proszę o informację w jaki sposób mogę przekształcić tą działkę na budowlaną.

 • Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

  W zakładzie pracy zatrudniającym poniżej 20 osób w dniu 1.09.2010 przyjęto do pracy nową pracownicę. W dniu 23.09.2010 przedłożyła ona zaświadczenie ze szpitala stwierdzające, że od dnia 22.09.2010 przebywa ona w szpitalu wraz z dzieckiem na oddziale dziecięcym. Po opuszczeniu szpitala (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2010

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1186 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 1185 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1184 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1183 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1182 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1181 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Poz. 851 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 850 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 849 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 848 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 847 z 2010

  Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Monitor Polski Poz. 846 z 2010

  Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 303 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 23 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 205 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 17 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 16 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 marzec 2010 do 30 czerwiec 2010[Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy podatkowej przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie i przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 24/08, (ex NN 38/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3938) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 15 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5919 – Apollo/Alcan) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Listy rezerwowe — Konkursy otwarte — EPSO/AD/168-169-170-171-172/09

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 14 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 marzec 2010 do 30 czerwiec 2010[Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady]

NA SKÓTY