Archiwum 27 Listopad 2013

 • 27.11.2013

  Kupujesz w sieci? Pamiętaj o...

  58 postępowań dotyczących sprzedaży przez internet prowadzi obecnie UOKiK. Jak nie dać się oskubać w sieci?

 • 27.11.2013

  Zmiany w prawie dla wychowawców kolonijnych

  Kierownicy różnych form wypoczynku będą obowiązani dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1392 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2013

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1390 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1389 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1388 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1387 z 2013

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1386 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 1385 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1384 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1383 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

 • Monitor Polski Poz. 955 z 2013

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 954 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Poz. 953 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.