Jakie prawo przysługuje pracodawcy

Pytanie:

W dniu 08.07.2010r. pracownik poinformował za pomocą poczty elektronicznej o konieczności wcześniejszego opuszczenia stanowiska pracy w dniu 09.07.2010r. Pracodawca w dniu 08.07.2010r. był w pracy nieobecny. Pracownik zwraca się z prośbą o możliwość wcześniejszego wyjścia o godz. 14.30 (praca do godz. 16.00), pisze ponadto o możliwości wpisania się do dziennika wyjść a jeżeli zbierze się 8h to wypisze wniosek urlopowy. Proszę o udzielenie informacji jak powinien się formalnie zachować pracodawca. Oczywiście jest jego wola puszczenia pracownika na te 1.5h ale ponieważ pracownik bardzo skrupulatnie wykorzystuje przepisy kodeksu pracy pracodawca również powinien zachować formalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Generalnie należy wskazać, że zgodnie z art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Następnie według art. 100 par 1 k.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, w szczególności musi przestrzegać czasu pracy oraz regulaminu pracy i ustalonego w danym zakładzie pracy porządku. Jeżeli obowiązuje u Pana regulamin pracy, winien on określać m. in. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 104 z ind. 1 pkt. 9 k.p.). W przypadku gdy, jako pracodawca, nie ma Pan obowiązku tworzenia regulaminu pracy, pracownik winien być poinformowany w powyższym zakresie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę (art. 29 par. 3 k.p.).

Tym samym pracownik winien bezwzględnie zastosować się do obowiązujących go regulacji (czy to regulaminowych czy to przyjętego porządku w pracy) w kwestii zarówno zgłaszania chęci wcześniejszego wyjścia z pracy (forma, termin) jak i jego uzasadniania. Natomiast jednoznacznie należy stwierdzić, że opuszczenie miejsca pracy wymaga zgody pracodawcy. W przeciwnym wypadku będzie ono samowolne co może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.). W drugiej kolejności należy wskazać, że wątpliwe jest czy pracownikowi należy się w tej sytuacji wynagrodzenie, skoro zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

Wątpliwości pojawiają się również odnośnie sugestii pracownika co do wniosku o urlop. Według bowiem art. 163 par. 1 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W związku z tym należy stwierdzić, że co do zasady to pracodawca decyduje kiedy udzielić pracownikowi urlopu, a nie odwrotnie, a tym samym pracownik nie może sam udzielić sobie urlopu. Wydaje się, że w tej sytuacji naruszona byłaby również norma opisana w art. 154 z ind 2 par. 4 k.p., na mocy której udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Podsumowując, w pierwszej kolejności należy ustalić jak do przedmiotowej sytuacji wcześniejszego wyjścia z pracy, odnoszą się postanowienia regulaminowe czy też przyjęty u danego pracodawcy porządek. W drugiej kolejności trzeba uwypuklić konieczność wyrażenia wyraźnej zgody przez pracodawcę na wcześniejsze wychodzenie pracownika z pracy. Na koniec należy stwierdzić, że zaproponowane przez pracownika rozwiązania (przede wszystkim w kwestii urlopów) budzą poważne wątpliwości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: