Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

Pytanie:

W nowelizacji ustawy Prawo Drogowe zapisano, że roszczeniami ws. pojazdów przejętych np. przez Urzędy Skarbowe a składowane na prywatnych parkingach strzeżonych należy obarczać Skarb Państwa. Pytanie brzmi: kogo konkretnie? Wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w którym pojazd zarekwirowano i się go składuje, wojewodę, starostę czy ministra skarbu. Kto powinien być adresatem żądania uregulowania rachunku za zarekwirowane (przejęte) pojazdy trzymane na parkingach strzeżonych przez instytucje do tego uprawnione?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W dniu 4 września 2010 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo o ruchu drogowym. Zmiany objęły m.in. wprowadzenie możliwości stosowania przepisów ruchu drogowego na wybranych drogach wewnętrznych oraz zmiany w zakresie usuwania pojazdów na koszt właściciela. Z art. 13 ustawy nowelizującej (Dz. U. 2010 r., Nr 152 poz. 1018) wynika, że Skarb Państwa ponosi koszty przechowywania pojazdów, które powstały po upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu. Za te zobowiązania Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność do chwili wejścia w życie ustawy – dotyczy to także pojazdów, których 6-miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął w okresie od dnia 11 czerwca 2009 r. Ustawodawca istotnie nie określa, która jednostka będzie działać w tych przypadkach jako reprezentant Skarbu Państwa.

Sprawa była już przedmiotem interpelacji poselskiej nr 5733 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie ponoszenia kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W piśmie powoływano się na § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002 r., Nr 50 poz. 449). Przepis ten stanowi, że „Wydatki związane z przechowywaniem lub sprzedażą ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa pokrywa się z kwot uzyskanych ze sprzedaży tych ruchomości.” Ustosunkowując się do tego przepisu Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwo Finansów uznał, że „Zatem uzasadnione jest przyjęcie, że koszty przechowywania ruchomości do czasu przekazania akt pozwalających na dokonanie likwidacji w trybie określonych przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002 r. Nr 110 poz. 968 ze zm.) winny obciążać organy decydujące o koszcie i okresie deponowania tych ruchomości.” (pismo z 3 września 2003 r. o sygn. SP2-657/033-108/1353/03/AK). We wspomnianej już interpelacji podkreślono, że „Jak podkreśla się w piśmie Ministerstwa Finansów, powołany przepis nie wskazuje, który organ ma ponieść te wydatki w imieniu budżetu państwa. Daje to autorom asumpt do stwierdzenia, że koszty przechowywania ruchomości do czasu przekazania akt pozwalających na dokonanie likwidacji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji winny obciążać organy decydujące o koszcie i okresie deponowania tych ruchomości.

Z art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym wynika, że wysokość opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym ustala rada powiatu. Natomiast o okresie deponowania tych nieruchomości decyduje sam ustawodawca, wprowadzając obecny termin 3 miesięcy w art. 130a ust. 10.

W odpowiedzi na omawianą interpelację wskazano, że „Ministerstwo Finansów, prezentując powyższe stanowisko, nie wskazywało jednocześnie podmiotu właściwego do pokrywania kosztów deponowania pojazdu przed dniem przekazania akt do organów likwidacyjnych. W ocenie MSWiA nieuzasadnione jest ewentualne twierdzenie, iż takim podmiotem jest Policja”.

Nie przytaczając dalej stanowisk w tej kwestii, która miała być uregulowana jednoznacznie w drodze nowelizacji ustawy – co wynikało z odpowiedzi na interpelację – należy przyjąć następujące stanowisko. Rozporządzenie z 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zostało wydane na podstawie art. 174 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z tą ustawą organem egzekucyjnym w administracji jest m.in. naczelnik urzędu skarbowego. Naszym zdaniem to właśnie urząd skarbowy powinien być adresatem żądań podmiotów prowadzących parkingi, na których przechowywane są usunięte pojazdy. Dla potwierdzenia można przytoczyć treść pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 11 lutego 2004 r., sygn. EG/07-71/04, w którym organ ten pisał, że „Urząd Skarbowy jako organ likwidujący jest zobowiązany do pokrywania wydatków związanych z parkowaniem pojazdów, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wyłącznie od dnia, w którym jednostka prowadząca parking powiadomiła go o nieodebraniu w wyznaczonym terminie pojazdu z parkingu lub od dnia otrzymania dokumentów pozwalających na prowadzenie postępowania likwidacyjnego”. Odnosi się to co prawda co nieaktualnego już stanu prawnego, że o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa orzekał naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego (obecnie sąd w trybie art. 610 [6] k.p.c.), ale należy uznać, że nadal będzie on organem właściwym reprezentującym Skarb Państwa w tego typu sprawach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tomasz

8.12.2012 10:53:34

Re: Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

Witam. Czy na dzień dzisiejszy na podstawie nowelizacji art. 130 a Prawo o ruchu drogowym za usunięcie pojazdu oraz za każdą dobę parkowania nieodebranego pojazdu od 2010 roku do o2.2013 roku będzie ten koszt ponosić Gmina? W moim przypadku jest to Gmina Wrocław. Dziekuje z góry za odpowiedz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY