e-prawnik.pl Porady prawne

Opieranie się na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu przy zamówieniach publicznych

Pytanie:

Czy stający do przetargu może opierać się na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opieranie się na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu przy zamówieniach publicznych

15.12.2011

Zgodnie art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ