e-prawnik.pl Porady prawne

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

Pytanie:

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obywatele niemieccy (nierezydenci) legalnie założyli w Polsce spółkę z o.o. zajmującą się ochroną osób i mienia, konwojowaniem pieniędzy i wartości itp.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

1.8.2003

Cudzoziemiec może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością nawet, jeżeli na zasadach wzajemności nie w danym państwie nie stosuje się takiego zezwolenia dla obywateli polskich. Państwo spełniają ten warunek, ponieważ planowana działalność ma mieć formę spółki z o.o. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga w prawie polskim uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług (z nielicznymi wyjątkami, jak np. zabezpieczenie techniczne obieków, których ochrona jest obowiązkowa). Koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia może udzielić lub odmówić jej udzielenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania koncesji organ koncesyjny może: - wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, - dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Koncesję wydaje się na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli co najmniej jedna osoba będąca członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Licencje zaś wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa, w formie decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby komendant wojewódzki Policji. Licencje wydaje się na czas nie określony, w przeciwieństwie do koncesji. Za wydanie licencji pobiera się opłatę. Jeżeli koncesja zostanie udzielona, to zawiera: - oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania), - imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadających licencję drugiego stopnia, - określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług, - wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej, - określenie czasu jej ważności, - określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Koncesja może zawierać szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przez organ ją wydający. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia obowiązany jest: - powiadomić organ koncesyjny o podjęciu działalności gospodarczej, - prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów, - przedstawiać odpowiednią dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli, - zachowywać formę pisemną umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, - nieustannego spełnian ia warunku polegającego na tym, że jedna osoba będąca członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na ochronie osób lub mienia w sposób niezgodny z przepisami, to koncesja może zostać zawieszona lub cofnięta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ