e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana umowy podczas procedury zamówień publicznych

Pytanie:

Czy możliwa jest zmiana umowy podczas procedury zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy podczas procedury zamówień publicznych

15.12.2011

Zawarcie umowy i jej zmiana dopuszczalne są w ściśle określonych przypadkach. Do zmiany umowy może dojść na podstawie zgodnego oświadczenia woli obu stron, oświadczenia woli jednej strony albo na mocy orzeczenia sądowego. Aby móc dokonać takiej zmiany, musi
istnieć podstawa prawna, która pozwoli na jej dokonanie. Na mocy orzeczenia sądu może dojść do zmiany jeśli na skutek nadzwyczajnej zmiany
stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując sięzasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Możliwe jest także dokonanie zmiany, jeśli
nastąpi istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wtedy sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Natomiast jeśli chodzi o zmianę umowy na mocy zgodnego oświadczenia woli stron, to w wypadku zamówień publicznych, zmiana taka jest dopuszczalna tylko w wypadkach ściśle określonych w ustawie. Zakazane jest dokonywanie zmian istotnych postanowień zawartej
umowy, co oznacza, że zmiany, które za istotne nie są uznawane, mogą być dokonywane. Ponadto istotne postanowienia mogą zostać zmienione, jeśli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Jeśli możliwość taka nie została przez zamawiającego przewidziana, wtedy zmiana istotnych postanowień zawartej umowy będzie niemożliwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ