Stosunek zależności lub dominacji

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "podmioty oraz osoby związane z dłużnikami stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu art. 4 pkt.16 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" /tekst jednolity Dz. U. nr 49 z 2002 r poz. 447 z późn. zmianami/?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stosunek zależności lub dominacji

Przepis zacytowany w pytaniu to odesłanie do ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Ustawodawca chcąc uniknąć powtarzania przepisów, a także w celu ujednolicenia rozwiązań ustawowych reguluje daną kwestię w jednym akcie, a w kolejnych jedynie do tej regulacji odsyła.

Wg Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi stosunek dominacji oznaczał, iż:

  • jeden podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
  • jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (zależnego) lub też
  • więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

Stosunek zależności powstaje, gdy istnieje podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym (w rozumieniu powyższym). Wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego (przykładowo, jeżeli spółka A jest podmiotem zależnym od spółki B, a jednocześnie jest podmiotem dominującym wobec spółki C, to spółkę C uważa się pozostającą w stosunku zależności zarówno od spółki A, jak i B).

Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi jest już uchylona. Obecnie obowiązuje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, która w materii stosunków zależności i dominacji odsyła z kolei do ustawy o ofercie publicznej. Jednakże zawarta w tej ostatniej ustawie definicja jest identyczna z tą, którą zawierała uchylona ustawa Prawo o obrocie papierami wartościowymi (tak więc definicja nie uległa zmianie).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Stała obsługa kancelarii - warto?

14.10.2020 przez: Talin67