Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

6.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czego dotyczy opinia zabezpieczająca?

28 grudnia 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą „Umowy dotyczącej uczestnictwa w wyniku sklepu".

Opinia dotyczy korzyści podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szef KAS potwierdził stanowisko Wnioskodawców, że do opisanej przez nich we wniosku czynności nie znajdzie zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W ocenie Szefa KAS czynność opisana we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów koniecznych do stwierdzenia unikania opodatkowania.

Treść opinii zabezpieczającej z dnia 28.12.2017 r. 

Porady prawne

Co daje uzyskanie opinii zabezpieczającej?

Zgodnie z art. 119y § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Szef KAS wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a tej ustawy. Ostatni z przywołanych przepisów określa przesłanki kwalifikujące daną czynność jako unikanie opodatkowania oraz uprawnienia organu podatkowego w przypadku stwierdzenia unikania opodatkowania. Instytucja opinii zabezpieczających ma na celu zminimalizowanie skutków związanych z wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Narzędzie to umożliwia podatnikom poznanie stanowiska administracji podatkowej odnośnie planowanych lub podjętych już czynności, do których potencjalnie zastosowanie może znaleźć klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uzyskanie opinii zabezpieczającej daje podatnikowi gwarancję, że do przedstawionej przez niego czynności nie znajdzie zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie bowiem z  art. 119b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą - w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej.

Wniosek o wydanie opinii może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. Minimalny zakres informacji wymaganych wobec wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej określa art. 119x  § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa KAS (art. 119zb § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne