4.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Upadłość spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny

Czy do wniosku Zarządu o upadłość spółdzielni pracy potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni? Jeśli tak, to z czego to wynika?

Porada prawna

Procedura ogłaszania upadłości spółdzielni została uregulowana w art. 130 ustawy z dnia 16 sierpnia 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r., Nr 188, poz. 1848). Zgodnie z brzmieniem § 1 i 2 tego przepisu ogłoszenie upadłości następuje w razie jej niewypłacalności. W razie stwierdzenia przez zarząd spółdzielni, że ogólna wartość aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, na którego porządku obrad zamieszcza się sprawę dalszego istnienia spółdzielni.

Porady prawne

W tej sytuacji Walne Zgromadzenie ma dwie możliwości:

  • mimo istnienia przesłanek niewypłacalności, może jednak podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności (art. 130 § 3 pr.spółdz.).

  • może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan upadłości, a wówczas zarząd spółdzielni obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Z art. 130 pr. spółdz. wynika zatem, że w przypadku gdy przyczyną niewypłacalności dłużnika jest brak majątku na zaspokojenie długów, do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest zarząd, ale dopiero po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości. Zgodnie z orzecz. SN z 28 grudnia 1934 r., C II 2291/34, OSP 1935, poz. 639, upadłość spółdzielni nie może być ogłoszona dopóty, dopóki nie zostanie zwołane Walne Zgromadzenie spółdzielni w celu podjęcia uchwał przewidzianych w art. 86 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (obecnie art. 130 pr. spółdz.). Należy też stwierdzić, że gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, zarząd nie będzie mógł samodzielnie wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Natomiast taka uchwała Walnego Zgromadzenia nie będzie stała na przeszkodzie ogłoszenia przez sąd upadłości spółdzielni na podstawie wniosku złożonego przez wierzycieli tej spółdzielni.

Natomiast wątpliwości budzi sytuacja, w której podstawą ogłoszenia upadłości jest niewykonywanie przez dłużnika (spółdzielnię) swoich wymagalnych zobowiązań. Bowiem wbrew poglądom niektórych autorów, którzy za jedyną przesłankę niewypłacalności spółdzielni uznają brak majątku na zaspokojenie długów, Sąd Najwyższy w postanowieniu (jeszcze pod rządami dawnego prawa upadłościowego) z dnia 4 grudnia 1998 r., sygn. III CKN 398/98, stwierdził, że podstawę ogłoszenia upadłości spółdzielni może stanowić zarówno nadwyżka pasywów nad aktywami (art. 1 § 2 Prawa upadłościowego, obecnie art. 11 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w zw. z art. 130 i nast. Prawa spółdzielczego), jak i fakt trwałego zaprzestania płacenia długów (art. 1 § 1 Prawa upadłościowego, obecnie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w zw. z art. 2 Prawa upadłościowego). Wobec tego można przyjąć następującą interpretację: skoro przepisy pr. spółdz. przewidują specyficzną procedurę w przypadku niewypłacalności spółdzielni spowodowanej brakiem majątku wystarczającego na zaspokojenie długów, w przypadku gdy niewypłacalność ta jest skutkiem niewykonywania przez dłużnika swoich wymagalnych zobowiązań, przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń dla zarządu w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółdzielni. Zarząd może wówczas samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, bez konieczności wcześniejszego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Kompetencja zarządu do samodzielnego działania wynika z art. 48 pr. spółdz. w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Taką interpretację potwierdza również brzmienie art. 38 pr. spółdz., gdyż nie zalicza on w skład wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowania uchwał w przedmiocie postawienia spółdzielni w stan upadłości, co może świadczyć o tym, że ta kompetencja WZ ma ograniczony zakres (decyzje o postawieniu w stan upadłości podejmuje bądź WZ, bądź zarząd, w zależności od przyczyny niewypłacalności). Należy jednak zaznaczyć, że niektórzy autorzy przyjmują, że pr. spółdz. autonomicznie reguluje przesłanki niewypłacalności, uznając, że tylko brak majątku na zaspokojenie długów stanowi przesłankę ogłoszenia upadłości. W takim wypadku nie powstawałby problem samodzielnej kompetencji zarządu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wypadku niewykonywania przez spółdzielnię swoich wymagalnych zobowiązań, jako że ta przesłanka, zgodnie z prezentowanym poglądem, w ogóle nie mogłaby być podstawą ogłoszenia upadłości.

Konkludując, obowiązek zwołania przez zarząd Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni i podjęcie przez nie uchwały w przedmiocie postawienia spółdzielni w stan upadłości wynika z art. 130 ustawy Prawo spółdzielcze, a zakres tego obowiązku zależy od przyczyny niewypłacalności spółdzielni i ma zastosowanie tylko wówczas, gdy sama spółdzielnia, a nie wierzyciele, składa wniosek o ogłoszenie upadłości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak (...)

Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Konstrukcja spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego jest jedną z form ograniczonych praw rzeczowych. W odróżnieniu od własności, która stanowi podstawową formę korzystania z rzeczy i daje właścicielowi pełną władzę nad rzeczą, ograniczone prawa rzeczowe zapewniają (...)

Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?

Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?

Obowiązująca obecnie ustawa – Prawo spółdzielcze była nowelizowana około 30 razy. Pomimo tego jest ona niedostosowana do obecnych warunków społeczno – gospodarczych. Jest też niespójna. W tej sytuacji nieodzowne wydaje się uchwalenie nowego aktu. Jakie są podstawowe założenia, (...)

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, (...)

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

W naszym kraju możemy pochwalić się coraz większą ilością przepisów, które spełniają standardy międzynarodowe, wyszliśmy na prostą i nasze ustawodawstwo rozwija się w dobrym kierunku. Przykładem są choćby regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy Kowalski ma powody do radości, (...)

Projekt zmian w prawie spółdzielczym

Projekt zmian w prawie spółdzielczym

W Ministerstwie Sprawiedliwości znajduje się projekt zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt zmian dotyczy odpowiedzialności członka zarządu oraz rady ndzorczej spółdzielni za wyrzadzoną przez nich spółdzielni szkodę.Dotychczasowa regulacja prawa spółdzielczego także (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni? Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej w (...)

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jakie nowe przepisy wprowadzają upadłość konsumencką?Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin przez budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do lokali. Prawa, które spółdzielnia najczęściej ustanawia na rzecz (...)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Syndyka do pełnienia obowiązków powołuje sąd na mocy orzeczenia spośród kandydatów umieszczonych na liście prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków. Syndyk jest (...)

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Nowelizacja ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzi w ustawie nowy tytuł V: Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Przepisy ustawy znajdą także zastosowanie do niewypłacalnych osób fizycznych czyli takich, które nie wykonują (...)

Projektowane zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze

Projektowane zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze

Opisywany projekt za cel stawia wprowadzenie zmian w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych spółdzielni. Być może stanowiska te staną się posadami wymagającymi dużo więcej uwagi i pracy od osób, które je obejmują...Za co obecnie odpowiada członek zarządu spółdzielni?Odpowiedzialność (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, (...)

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niebędących członkami spółdzielni

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niebędących członkami spółdzielni

Jakie obowiązki mają właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni? Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mieszkaniowej partycypują w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutek upadłości spółdzielni dla lokatorów

Skutek upadłości spółdzielni dla lokatorów

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone kredytem konsumpcyjnym hipotecznym. Spółdzielnia mieszkaniowa, której jestem członkiem ogłosiła upadłość. Czy w związku z tym (...)

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym i jestem w związku z tym członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wiadomo, że z pewnymi usługodawcami rozlicza się spółdzielnia, (...)

Kupno mieszkanie w upadłej spółdzielni

Kupno mieszkanie w upadłej spółdzielni

Znalazłem mieszkanie, które chciałbym kupić (własność spółdzielcza). Okazało się jednak, że spółdzielnia mieszkaniowa ogłosiła upadłość i w tej chwili wkroczył tam syndyk. Według zapewnień (...)

Mieszkanie w spółdzielni w upadłości

Mieszkanie w spółdzielni w upadłości

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której prowadzone jest postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Zamierzam jednak w niedalekiej (...)

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Na podstawie umowy powierniczego przelewu przejąłem od spółdzielni handlowej prawa do wierzytelności celem jej dochodzenia od dłużnika tej spółdzielni. Zanosi się na to, że spółdzielnia ta (...)

Egzekucja z majątku spółdzielni

Egzekucja z majątku spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, która jest zadłużona z powodu przegranej sprawy w sądzie z wykonawcą jednego z budynków. Wyrok jest prawomocny, a komornik wszczął już egzekucję. (...)

Osoba prawna jako syndyk masy upadłości

Osoba prawna jako syndyk masy upadłości

Czy osoba prawna może być syndykiem masy upadłościowej? Czy istnieją ważne orzeczenia sądowe w tym zakresie? Wymagania wobec syndyka określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 (...)

Upadłość spółdzielni a prawo do lokalu

Upadłość spółdzielni a prawo do lokalu

W dniu 30 maja Sąd ogłosił upadłość spółdzielni mieszkaniowej, w której mam wykupione mieszkanie. Od 31 maja b.r. działa w spółdzielni syndyk. Co czeka mnie jako właściciela mieszkania? Co (...)

Postawienie spółdzielni w stan upadłości

Postawienie spółdzielni w stan upadłości

Czy w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaca długów wobec dostawców, mogą oni wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości? Jakie to powoduje konsekwencje dla już mieszkających od (...)

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Jakie muszą być spełnione przesłanki, by sąd mógł ogłosić upadłość spółdzielni mieszkaniowej (mającej długi)? Spółdzielnia posiada tzw. zdolność upadłościową, czyli możliwość (...)

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Jakie są konsekwencje upadłości spółdzielni mieszkaniowej dla mieszkańców? Upadłość spółdzielni mieszkaniowej pociąga za sobą różne skutki, uzależnione od rodzaju praw, jakie przysługują (...)

Członkostwo w radzie nadzorczej spółdzielni

Członkostwo w radzie nadzorczej spółdzielni

Pracownik będący na etacie w spółdzielni jest równocześnie członkiem rady nadzorczej tej spółdzielni. Czy osoba będąca pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej może zasiadać w radzie nadzorczej (...)

Upadłość spółdzielni - hipoteka

Upadłość spółdzielni - hipoteka

Czy prawo odrębnej własności, które powstało ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wyniku upadłości spółdzielni i nabycia jej majątku przez podmiot nie będący spółdzielnią, (...)

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni

Córka jest członkiem spółdzielni i posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (przydział na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu). Matka ma umowę użyczenia podpisaną z córką i stale przebywa (...)

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

Syndyk sprzedaje nieruchomość zabudowaną w ramach upadłości spółdzielni mieszkaniowej, sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z 19 lokali mieszkalnych i 2 dwóch użytkowych - jeden (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!!

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!! Sąsiedzi moich teściów nie mają dzieci ani żadnej bliskiej rodziny. Zaproponowali nam ich mieszkanie po ich śmierci (są (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Długi i upadłość konsumencka

Długi i upadłość konsumencka Odkąd skończyłam 15 lat ciążą na mnie długi po zmarłym ojcu i na ten dzień mam komornika i ponad 80 tysięcy do spłaty. Podkreślam, że nigdy nie byłam zadłużona (...)

mieszkanie własnościowe a czynsz

mieszkanie własnościowe a czynsz mając mieszkanie w łasnościowe(57 m2)opłata do spółdzielni wynosi mnie miesięcznie 385 zł(eksploatacja,centralne ogrz 171,03zl!!,zimna woda).Uważam,że to lekka (...)

Niewypłacanie zaległego wynagrodzenia przez Pracodawcę.

Niewypłacanie zaległego wynagrodzenia przez Pracodawcę. Witam Pod koniec sierpnia.2007 roku rozwiązałem umowę o pracę z pracodawcą; Spółdzielnią Pracy [bez wypowiedzenia art. 55 § 1(1)]. Powodem (...)

Fundusz remontowy

Fundusz remontowy Czy można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy? Jaka jest na to podstawa prawna? Jestem "tylko" lokatorem, nie mam mieszkania "własnościowego". (Megi) (...)

Spółdzielcze własnościowe prawo i spółdzielnia... - luki w prawie?

Spółdzielcze własnościowe prawo i spółdzielnia... - luki w prawie? Czy jest jakiś akt prawny określający zasady wstąpienia do spółdzielni mieszkaniowej osoby, która już posiada spółdzielcze (...)

Własnościowe spółdzielcze mieszkanie ?

Własnościowe spółdzielcze mieszkanie ? Dzień dobry. Moi rodzice kupili sobie mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej, gdzie członkiem został mój tata. Jednak po jego śmierci Spółdzielnia Mieszkaniowa (...)

Zmiana głównego najemcy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu)

Zmiana głównego najemcy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) Moj brat posiada spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszlanego w SM. W mieszkaniu tym w rzeczywistosci zamieszkuje ja wraz (...)

Porady prawne