Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Archiwum 24 Styczeń 2008

  Brak artykułów do wyswietlenia.

Porady prawne • Przychody i koszty wspólników sp. partnerskiej

  Biuro rachunkowe prowadzi rozliczenia spółki partnerskiej i indywidualnie partnerów. Przy rozliczeniu indywidualnym na poczet miesięcznej zaliczki na poczet podatku deklaracji PIT-5 stosuje metodę (...)

 • Zabezpieczenie w sprawie o podwyższenie alimentów

  Mam 14-letniego syna. Ma zasądzone alimenty w wysokości 400 zł (wyrok sprzed 10 lat). Wydaję na dziecko ok. 2000 zł miesięcznie, a ojciec dziecka zajmuje wysokie, eksponowane stanowisko i mógłby (...)

 • Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. W momencie przyznania świadczenie byłem nadal zatrudniony. Pracodawca powinien mi wypłacać to świadczenie, (...)

 • Ubezpieczenie dla konkubiny

  Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne

  Właśnie minął termin 182 dni zasiłku chorobowego , złożyłem papiery do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne i nadal mam wystawiane zwolnienie lekarskie. Czy po ustaniu tego czasu mam obowiązek (...)

 • Nieruchomość jako towar handlowy

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zakupiłam na tę działalność nieruchomość: kilka działek i budynek, które wprowadziłam do ksiąg jako towary handlowe. W przyszłości (...)

 • Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

  Wobec mojego brata sąd zastosował środek poprawczy, zawieszając go na 3 lata. Sąd odwołał teraz warunkowe zawieszenie. Czy od takiego postanowienia służy apelacja? Jeśli służy apelacja, to (...)

 • Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

  Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy (...)

 • Przedawnienie odsetek od kwoty z nakazu zapłaty

  Posiadam prawomocny nakaz zapłaty zobowiązujący pozwanego do zapłaty kwoty X zł wraz z odsetkami od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia zapłaty. Po jakim okresie przedawniają się niewyegzekwowane (...)

 • Zameldowanie na pobyt stały

  Mieszkam z mężem i dziećmi w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Mieszkanie figuruje na męża, ale stanowi współwłasność. Jestem z niego wymeldowana, ponieważ kilka lat temu dostałam od (...)

 • Zachowek a zastosowanie art. 5 KC

  Powód był chory przez kilka lat i nie wniósł w wymaganym terminie 3 lat sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i uzupełnienia przez obdarowanego zachowku. Czy powód może powołać się na artykuł (...)

 • Zmiana warunków umowy o pracę

  Pracownik zatrudniony w spółce na umowę o pracę na czas nieokreślony zmienia wymiar czasu pracy z pełnego etatu na 1/2 etatu. Czy taka zmiana wymaga aneksowania umowy o pracę czy też należy poprzednią (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 89 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 88 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 87 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 86 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 85 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Monitor Polski Poz. 84 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 83 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 82 z 2008

  Uchwała Nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Mirosławcem

 • Monitor Polski Poz. 81 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2008

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 74 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 73 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (  Dz.U. L 169 z 10.7.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, str. 258)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Notyfikacje przewidziane w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice „kodeks graniczny Schengen” – Obowiązek zgłaszania przez obywateli krajów trzecich swojej obecności na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego zgodnie z postanowieniami art. 21 lit. d)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6464) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Powtórne zgłoszenie uprzednio zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Notyfikacje przewidziane w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice („kodeks graniczny Schengen”) – Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej, pochodzących z Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-1/07: postępowanie karne przeciwko A (Swoboda świadczenia usług przez prawników — Dyrektywa 77/249/EWG — Art. 7 Porozumienia EOG — Protokół 35 do Porozumienia EOG — Zasada nadrzędności i zasada bezpośredniego skutku — Wykładnia zgodna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-6/06 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Niewypełnienie zobowiązań przez Umawiającą się Stronę — Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia w formie wymiany listów porozumień między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Konfederacją Szwajcarską (Szwajcarią) w sprawie zastosowania na terytorium Szwajcarii umowy ITER, umowy w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER i umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz w sprawie członkostwa Szwajcarii w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Postanowienie Trybunału EFTA z dnia 3 października 2007 r. (Sprawa E-9/04)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Notyfikacje przewidziane w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice („kodeks graniczny Schengen”) – Wspólne kontrole na wspólnych zewnętrznych granicach lądowych zgodnie z postanowieniami art. 17

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Ogłoszenie skonsolidowanych środków zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, zmienionej dyrektywą 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Notyfikacje przewidziane w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice („kodeks graniczny Schengen”) – Sankcje za niedozwolone przekraczanie granic zewnętrznych w miejscach innych niż przejścia graniczne lub w godzinach innych niż ustalone godziny otwarcia zgodnie z prawem krajowym – art. 4 ust. 3

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • tm

  ocena usługi:

  wszystko jasne dziękuję!
 • K. OLESIŃSKA

  ocena usługi:

  PEŁNA SATYSFAKCJA. OPINIA JASNA I PRZEJRZYSTA-BEZWZGLĘDNIE POMOCNA. DZIĘKUJĘ.
 • Ola

  ocena usługi:

 • bea

  ocena usługi:

  Sprawnie,szybko i zrozumiale.
 • Ania

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpujace informację i polecam.
 • Ireneusz

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Odpowiedź była szybka i wyczerpująca.
 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Dziękuję za sensowny i wyczerpujący komentarz do mojego pytania.
 • Anna

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i rzetelną opinię prawną. W razie potrzeby będę wiedziała do kogo zwrócić się o pomoc!
 • Damian

  ocena usługi:

 • Lukasz

  ocena usługi:

  Super porada. Pomogła mi polecam serwis
 • Marek Stolarczyk

  ocena usługi:

  Dla mnie BOMBA. drugi raz miałem okazję skorzystać i naprawdę SUPER. Umowa została dopracowana więc szablon najmu na lata gotowy.
 • Tomasz Pawłowski

  ocena usługi:

 • Waldemar

  ocena usługi:

 • Joanna

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  na pytanie dostałem konkretną zrozumiałą odpowiedź
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej i profesjonalnej pomocy.
 • Witold

  ocena usługi:

  Dziekuje bardzo za okazaną mi pomoc Serdecznie Pozdrawiam
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane