Stosunek pracy

Pozostałe

Państwowy zasób kadrowy

Strona 3 z 6

Osoby stanowiska kierowniczych w służbie zagranicznej powołuje natomiast - z wyłączeniem pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych - z państwowego zasobu kadrowego podmiot wskazany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. 

Odwołanie ze stanowiska będzie obligatoryjne w przypadkach: 

 1. rażącego naruszenia przepisów prawa;
 2. prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami; 
 3. utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych; 
 4. rezygnacji ze stanowiska; 
 5. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 
 7. utraty ważności świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym lub upływu okresu 5-letniego przynależności do państwowego zasobu kadrowego. 

Członkowi korpusu służby cywilnej powołanemu na wysokie stanowisko państwowe dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu jest zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi. 

Czego nowa ustawa zabrania osobom powołanym na wysokie stanowiska państwowe?

Zgodnie z nową ustawą, osobom powołanym na wysokie stanowiska państwowe nie wolno: 

 • publicznie manifestować swoich poglądów politycznych; 
 • przy wykonywaniu swoich obowiązków kierować się interesem jednostkowym lub grupowym; 
 • uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu; 
 • łączyć pracy z mandatem radnego. 

Na wysokich stanowiskach państwowych nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jakie wynagrodzenia mają przysługiwać osobom zajmującym wysokie stanowiska państwowe?

Nowa ustawa stanowi, iż wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej określają przepisy odrębne. Natomiast wynagrodzenie osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ani stanowiskami kierowniczymi w służbie zagranicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wynagrodzenia, uwzględniając zakres obowiązków i odpowiedzialność osoby zajmującej wysokie stanowisko państwowe. 

Osobie zatrudnionej na wysokim stanowisku państwowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na tym stanowisku w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę na wysokim stanowisku państwowym wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tych okresów pracy nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r. 

Za wieloletnią pracę osoba zatrudniona na wysokim stanowisku państwowym ma otrzymywać nagrodę jubileuszową w wysokości: 

 • po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

 • po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego; 

 • po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego; 

 • po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

 • po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego; 

 • po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 3 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.4.2015

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji (...)

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 11.9.2018

  Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023 r. Jest ona kontynuacją trzech (...)

 • 4.2.2005

  Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)

 • 29.11.2018

  Bank ziemi pod Mieszkanie Plus do zmiany

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje zmiany usprawniające pozyskiwanie i gospodarowanie gruntami przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) na realizację inwestycji w ramach programu Mieszkanie (...)