Kredyty i pożyczki

Obligacje

Akcje

Pozostałe

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Strona 1 z 7

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?

13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwalone w ustawie o zmianie ustawy z dnia 4 września 2008 r., mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, zwanej dalej „Dyrektywą o przejrzystości", oraz dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. Ponadto zmiana ustawy dokonuje doprecyzowania niektórych przepisów oraz usystematyzuje szereg przepisów i instytucji tak, aby nie pozostawały w sprzeczności z treścią innych ustaw.

Jakie konkretnie zmiany wprowadza nowelizacja?

Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie poszczególnych zmian dokonanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dokonanych ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Zmieniony art. 1 pkt 1 ustawy poddaje pod regulację tej ustawy również czynności faktycznie dokonywane przez emitenta lub wprowadzającego w związku z ofertą publiczną, jako związane z jej treścią.

W ustawie zmieniona została też definicja instytucji kredytowej w celu dostosowania jej do treści dyrektywy 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE. Ponieważ definicja instytucji kredytowej zawartej w tej ustawie w obecnej formie różni się od definicji instytucji kredytowej zawartej w ustawie Prawo bankowe, konieczne było wyłączenie zastosowania tej ustawy do bankowych papierów wartościowych.

Zmiana art. 2 pkt 3 ma charakter systematyzujący, gdyż kryterium uwzględnione w poprzedniej wersji przepisu zostało juz uwzględnione bezpośrednio w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmieniony art. 3 ust. 1 usuwa wątpliwości, które narosły wobec poprzedniego brzmienia przepisu. Obecnie przepis ten jasno wskazuje, że nawet nieodpłatne publiczne proponowanie objęcia papierów wartościowych powinno być prowadzone w formie oferty publicznej.

Zmieniony art. 3 ust. 3 ustawy usuwa ograniczenie wynikające z poprzedniego brzmienia tego przepisu zastosowania publicznej oferty papierów wartościowych. Zgodnie z treścią prawa wspólnotowego Komisja Nadzoru Finansowego ma możliwość podjęcia działań również w przypadku, gdy zwróci się o to organ państwa przyjmującego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych w tym państwie, emitenta, dla którego państwem macierzystym jest Polska. Obecne brzmienie tego przepisu usuwa tę wątpliwość.

Dodany art. 3 ust. 4 ustawy dokonuje zharmonizowania przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych przez jednoznaczne wskazanie, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być oferowane papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub spółki inwestycyjne z siedzibą w państwie członkowskim prowadzące działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Dodany art. 3 ust. 5 zawiera wyjątek od obowiązku stosowania trybu oferty publicznej dla publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych. Wyjątek ten dotyczy papierów wartościowych powstających w wyniku realizacji uprawnień inwestorów z tytułu posiadania innego papieru wartościowego.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 4 ust. 3 ustawy zbywanie papierów wartościowych uznane zostało za element obrotu pierwotnego.

Zmiana art. 4 pkt 7 powiązana została ze zmianą art. 11a, które przewidują, że w przypadku papierów wartościowych jedynie ich emitent może ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

W wyniku zmiany definicji subemitenta inwestycyjnego i definicji subemitenta usługowego zawartych w art. 4 pkt. 12 oraz art. 4 pkt. 13 możliwe stało się zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową w przypadku oferty, która nie jest pierwszą ofertą publiczną.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 7)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.4.2017

  Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek (...)

 • 12.5.2015

  Nowy taryfikator kar dla spółek publicznych

  Emitenci akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu w ramach krajowego rynku zorganizowanego przygotowują się aktualnie na nadejście rewolucji w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, (...)

 • 17.9.2019

  Akcje spółek będą zdematerializowane

  Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu (...)

 • 28.2.2019

  Nowe wymagania dla kotłów

  Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska wydał nowelizację rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jej celem jest uszczelnienie obecnych (...)

 • 27.1.2019

  GMO dłużej w paszach...

  Wydłużono o dwa lata, do 1 stycznia 2021 r. - okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt.