e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dowód dostawy w kosztach

  Dokonałem zakupów towaru, towar został dostarczony przed fakturą. Czy na podstawie rozporządzenia § 16 ust 2 w sprawie prowadzenia KPiR mogę uznać za koszt uzyskania przychodów otrzymany towar?

 • Dokumentowanie wpłat alimentów

  Jakbym chciał oprócz alimentów dobrowolnie dawać inne pieniążki na dziecko. Jak taką operację rejestrować? Może na druczku "KW" czy coś w tym rodzaju. Żeby był dowód, aby mi nikt nie zarzucił, że nic nie dawałem.

 • Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej

  Spółka z o. o. ze 100% udziałem Gminy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą cztery osoby. Między innymi dwóch pracowników spółki, w tym jeden z nich jest Sekretarzem Rady Nadzorczej. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Prezes Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, ale głosowanie (...)

 • Choroba zakaźna a wynagrodzenie chorobowe

  Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie informujące, iż jest chory na chorobę zakaźną ok. 1 miesiąca. Czy pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenie z w/w tytułu czy 80% jak przy innych chorobach?

 • Wypadek podczas delegacji służbowej

  Pracownik w trakcie delegacji wieczorem spacerował po ulicy i został napadnięty i pobity. Nie wykonywał w tym czasie żadnych czynności związanych z czynnościami służbowymi. Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy?

 • Zawiadomienie o kontroli

  PIH zapowiedział swoją kontrolę telefonicznie. Czy jest to właściwa forma, czy też powinni wysłać do mnie pismo?

 • Wykluczenie ze spoldzielni mieszkaniowej

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jakiś czas temu czytałem, iż w przypadku skargi np. sąsiadów, spółdzielnia może wykluczyć posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa lub w jakiś inny sposób zmusić go do sprzedaży lokalu. Jakie dokładnie sankcje może nałożyć (...)

Artykuły i poradniki

 • Produkujesz wyroby budowlane? Jakie warunki musisz spełnić aby móc wprowadzić je do obrotu?

  Otwarcie europejskiego rynku również na wyroby budowlane pochodzące z Polski wymusiło na ustawodawcy podjęcie działań mających na celu ujednolicenie polskiego porządku prawnego w zakresie dopuszczania do obrotu wyrobów budowlanych, z regulacjami ustawodawstwa europejskiego. Efektem tych działań (...)

 • Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

  Zeznanie podatkowe za 2008 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Miejscem, gdzie trzeba zlożyć zeznanie, jest oczywiście urząd skarbowy właściwy miejscowo według Twojego miejsca zamieszkania, czyli według miejsca zamieszkania podatnika. Termin ten jest także obowiązujący dla zapłaty (...)

Opinie prawneZmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone wart. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 363 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Monitor Polski Poz. 204 z 2009

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Poz. 203 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 202 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 201 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 6 marca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 200 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 199 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 198 z 2009

  Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 197 z 2009

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski Poz. 196 z 2009

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 195 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2009

  Opodatkowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w odniesieniu do dostosowania szczególnych przepisów podatkowych dotyczących oleju napędowego stosowanego jako paliwo silnikowe do celów handlowych oraz koordynacji opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 128 z 2009

  Poprawa jakości życia osób starszych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116 (COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 128 z 2009

  P6_TC1-COD(2007)0116Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2009

  Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2009

  Statystyki dotyczące środków ochrony roślin ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2009

  P6_TC1-COD(2006)0258Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2009

  Statystyka dotycząca energii ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki dotyczącej energii (COM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2009

  P6_TC1-COD(2007)0002Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki dotyczącej energii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2009

  Umowa WE/Wybrzeże Kości Słoniowej o partnerstwie w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2009

  Umowa WE/Gwinea Bissau o partnerstwie w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 92 z 2009

  Budżet korygujący nr 1/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 91 z 2009

  Projekt budżetu korygującego nr 1/2008Poprawka do projektu budżetu korygującego nr 1/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2009

  Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2009

  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 88 z 2009

  Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 87 z 2009

  Obrót materiałem nasadzeniowym warzyw (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (wersja ujednolicona) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (wersja ujednolicona) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  Identyfikacja i rejestracja świń (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (wersja ujednolicona) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2009

  Wspólna organizacja rynków rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Umowa WE/Emiraty Arabskie dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej niektórych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Wspólna organizacja rynków rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Zarządzanie aktywami EWWiS i Funduszu Badawczego Węgla i Stali *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i — po zakończeniu likwidacji — majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Wniosek o uchylenie immunitetu Hansa-Petera MartinaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2007/2215(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2009

  Rola Unii Europejskiej w IrakuZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w Iraku (2007/2181(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2009

  Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdi KazemiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie obywatela irańskiego Seyeda Mehdi Kazemi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2009

  Afgański dziennikarz Perwiz KambachszRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  RosjaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  ArmeniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Armenii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2007/2182(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców w więzieniu na życie społeczne i rodzinne (2007/2116(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broniRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni — brak przyjęcia przez Radę wspólnego stanowiska i przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący instrument

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Wyzwania wspólnotowej polityki współpracy na rzecz rozwoju dla nowych państw członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wyzwań wspólnotowej polityki współpracy na rzecz rozwoju dla nowych państw członkowskich (2007/2140(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch (  Dz.U. L 72 z 18.3.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (2007/2188(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o koncesję na wydobywanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwaną „koncesją Nesles”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2009 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1723) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zrównoważone rolnictwo i biogaz: przegląd prawodawstwa UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazu: potrzeba przeglądu prawodawstwa UE (2007/2107(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5408 — Fortress/Unicredit/Torre) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5451 — CNP Assurances/CNP Unicredit Life) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich UE (2007/2117(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008–2011 przedstawionego przez Polskę

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2009 z dnia 19 marca 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako dodatku paszowego dla bawołów mlecznych (posiadacz zezwolenia – Société Industrielle Lesaffre) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2009 z dnia 19 marca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla cukru w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wymienionego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 25 września 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2009 z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2008–2011 przedstawionego przez Maltę

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Ocena funkcjonowania reformy WPRRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR (2007/2195(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008–2011 przedstawionego przez Węgry

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  System wczesnego ostrzegania obywateli w przypadku poważnych katastrofOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie systemu wczesnego ostrzegania obywateli w przypadku poważnych katastrof

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2008–2012 przedstawionego przez Niemcy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zrównoważona europejska polityka transportowaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zrównoważonej europejskiej polityki transportowej uwzględniającej europejską politykę energetyczną i europejską politykę ochrony środowiska (2007/2147(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Decyzja nr 12/2005 Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Trybunału Obrachunkowego