e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dopalacze na telefon

  Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. Z drugiej strony administracja państwowa walczy z tematem bardzo często wykorzystując do tego specyficzne środki nacisku np. (...)

 • Nagana dla pracownika na zwolnieniu lekarskim

  Pracownik znajduje się na wypowiedzeniu, teraz znajduje się na zwolnieniu lekarskim, które prawdopodobnie będzie przedłużać do końca wypowiedzenia. W trakcie pracy popełniał bardzo duże błędy w wykonywanej pracy, dużo czynności specjalnie źle wykonywał, niestety firma zorientowała się (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie

  W dniu 03.03.2010 złożyłam wypowiedzenie o pracę zgodnie z warunkami umowy o pracę, tj. za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli wypowiedzenie kończy się z dniem 30.06.2010. Od 15.03.2010 jestem na zwolnieniu lekarskim. Ostatnie zwolnienie zostało wystawione 24.06.2010 do 14.07.2010, ale (...)

 • Dyrektor szkoły będący nauczycielem

  Czy dyrektor szkoły będący nauczycielem jest pracownikiem samorządowym i stosują się do niego przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Status pracownika samorządowego

  Jakie osoby posiadają status pracownika samorządowego?

 • Cechy firmy przedsiębiorcy

  Jakie wymogi powinna spełniać firma przedsiębiorcy?

 • Posiadanie i własność

  Czy posiadanie różni się czymkolwiek od własności?

 • Definicja prawa własności

  Na czym polega prawo własności, jak je zdefiniować?

 • Postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego

  Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

 • Koszty pogrzebu liczone do zasiłku pogrzebowego

  Czy dla uzyskania zasiłku pogrzebowego wystarczające jest poniesienie kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, np. zakupu trumny i nagrobku?

 • Przesłanki uzyskania zasiłku emerytalnego

  Jakich warunków należy dopełnić, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

 • Wyłączenie sędziego

  Czy istnieje możliwość skargi na sędziego, który nie zachowuje bezstronności w sprawie?

 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

  Czy poza apelacją można w inny sposób wzruszyć orzeczenie sądu cywilnego?

 • Złożenie apelacji po terminie

  Czy apelacja złożona po terminie może zostać uwzględniona w drodze jakiegoś wyjątku?

 • Apelacja od wyroku sądu cywilnego

  W jakim terminie wnosi się apelację od wyroku sądu cywilnego?

 • Prawomocność formalna orzeczenia w postępowaniu cywilnym

  Czym jest prawomocność formalna orzeczenia?

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

  Spółka akcyjna /niepubliczna/ zarząd jednoosobowy. Prezes zarządu może nie otrzymać absolutorium na tegorocznym WZA. Czy w przypadku, gdy prezes zarządu nie otrzyma absolutorium na WZA /podkreślam 1-osobowy zarząd/, może on dalej sprawować swoją funkcję? Co z tej sytuacji może wynikać (...)

 • Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

  Kupiłem nieruchomość w przetargu ze spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie jest to lokal użytkowy. Jakie warunki, pozwolenia, zgody są potrzebne aby przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny?

 • Wypłata środków przez BFG

  Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? Czy wypłaca ją w wysokości nominalnej czy zrewaloryzowanej? Czy możliwa jest sytuacja, (...)

 • Warunki zabudowy - zmiana decyzji

  Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

 • Awans zawodowy n-la mianowanego

  Jak przebiega nadanie statusu nauczyciela mianowanego.

 • Podział majątku - oszczędności

  30 września 2009 wzięłam rozwód z moim mężem bez orzekania o winie. Mąż mój miał oszczędności na koncie ok. 150 tys. zł. Dowiedziałam, się że kilka dni przed rozwodem przelał oszczędności na konto swojej siostry. Do dnia rozwodu pieniądze te były na koncie siostry. Nie wiem, czy (...)

 • Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

  Do służby w Policji zostałam przyjęta z dniem 20.09.1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta. Z dniem 24 lipca 2006 roku zostałam mianowana na stopień nadkomisarza Policji. Od dnia 20 lipca 2008 roku przebywam na urlopie wychowawczym udzielonym mi w związku z urodzeniem dziecka. Jednocześnie (...)

 • Rachunki bankowe dla nierezydentów

  W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli tak, to czy takie prawo jest zgodne z regulacjami unijnymi? Czy bank w państwie członkowskim może (...)

 • Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

  Moja córka została okradziona - na kradzieży przyłapał złodzieja mój mąż (ojciec pokrzywdzonej). Kradzież została zgłoszona na policję. Policja skierowała sprawę do sądu, a córka otrzymała z Komisariatu Policji pismo, że w ciągu 7 dni może zgłosić akces do tego, by zostać oskarżycielem (...)

 • Odsprzedanie mieszkania własnemu dziecku

  Mamy z żoną dwa mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Chcielibyśmy połowę udziałów w tym mieszkaniu podarować dorosłej córce a drugą połowę udziałów jej sprzedać. Mamy też dorosłego syna. Uzyskane środki przeznaczylibyśmy na zakup drugiego mieszkania.Czy jest to możliwe i jakie (...)

 • Wysokość gwarancji z BFG

  Chciałbym założyć w banku lokatę na kwotę przewyższającą górny próg gwarancji BFG. Słyszałem, że w przypadku zakładania lokaty wspólnej można objąć gwarancją wyższą kwotę. Chciałbym założyć taką wspólną lokatę z rodzicami.Czy \"wspólnikiem\" lokaty musi być osoba, z którą (...)

 • Zadośćuczynienie za korzystanie z działki

  W 2005 roku zakupiłam domek do remontu na niedużej działce. Jak się z czasem okazało przez działkę przeprowadzone są rury ciepłownicze (własność spółdzielni). W związku z tym,iż ogranicza to moją własność chce od spółdzielni usunięcia tych rur ewentualnie o zadośćuczynienie w (...)

 • Zgłoszenie samowoli budowlanej

  Czy i gdzie powinnam zgłosić taką samowolę współwłaściciela?

 • Remont dachu - zgoda współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem 1/3 części nieruchomości, gdzie każdy lokal ma odrębna księgę wieczysta, a wspólne są tylko dach i ściany nośne, chce przeprowadzić remont dachu, na który inspektor budowlany wydal nakaz (nie jest to postępowanie zachowawcze). Nie mam możliwości porozumienia (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Granice prawa własności, które określają przepisy Kodeksu cywilnego

  Jakie są granice prawa własności, które określają przepisy Kodeksu cywilnego?

 • Uniknięcie przejęcia długów spadkowych

  Odziedziczyłem spadek po ojcu. Niestety obejmuje on w większości długi zaciągnięte przez niego. Co mogę zrobić, by uniknąć przejęcia zadłużenia?

Zmiany w Prawie • Urzędnicy muszą szukać tłumaczy języka migowego

  Urzędy będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym pomoc w komunikacji z pracownikami. Obowiązek wprowadza ustawa o języku migowym i innych środkach komunikacji.W (...)

 • Koniec lokat antybelkowych

  Od 1 kwietnia nie będzie już można uniknąć płacenia podatku od lokat bankowych. Zmiany w Ordynacji Podatkowej, które do tego doprowadzą, dotyczą m.in. zasad zaokrąglania (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

 • Dziennik Ustaw Poz. 357 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 356 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 355 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2012

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

 • Monitor Polski Poz. 183 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Poz. 182 z 2012

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 181 z 2012

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 179 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 178 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 177 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 176 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013