Testament

Odpowiedzialność za długi

Zapis trzeba wykonać nawet wtedy, gdy przedmiot zapisu nabyliśmy przez darowiznę

Spadkodawca w testamencie zobowiązał spadkobierczynię, by przeniosła na osobę trzecią ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, wchodzącym w skład spadku. Spadkobierczyni tego zapisu nie wykonała, natomiast przed śmiercią darowała całe spółdzielcze prawo swojej córce, która po niej dziedziczyła. Zapisobiorca wystąpił następnie z powództwem o przeniesienie udziału przeciwko córce spadkobierczyni. Ta broniła się zarzutem, że w drodze dziedziczenia nie otrzymała już spółdzielczego prawa do lokalu (otrzymała je wcześniej, ale w drodze darowizny), zatem nie może – jak dalszy spadkobierca - wykonać zapisu. Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo. Sąd odwoławczy zmienił wyrok i powództwo oddalił. Na skutek skargi kasacyjnej sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wyrok sądu odwoławczego uchylił i jednocześnie oddalił apelację pozwanej.

Nie ulegało wątpliwości, iż pozwana nabyła w drodze dziedziczenia obowiązek wykonania zapisu – przeniesienia ½ udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego. Ten obowiązek należał do długów spadkowych z mocy art. 922 § 3 k.c. Zdaniem Sądu Najwyższego istnienia tego obowiązku nie eliminował fakt, że w chwili śmierci matki pozwanej spadek po niej nie obejmował już własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Nabycie tego prawa w drodze darowizny nie zwalniało pozwanej z obowiązku wykonania zapisu jako nabytego w wyniku dziedziczenia długu spadkowego. Nie czyniło też niemożliwym spełnienia tego obowiązku. W sprawie nie miała zastosowania zasada, że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiada (nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet). Pozwanej przysługiwało bowiem prawo, którego zaledwie część, w postaci udziału określonego ułamkiem ½, zobowiązana była się wyzbyć na rzecz powoda w następstwie wykonania zapisu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 roku, sygn. akt II CSK 42/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY