e-prawnik.pl Porady prawne

Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu.

Pytanie:

Przez cztery lata byłam nauczycielką w podstawówce. Teraz dowiedziałam się że dyrektor mojej szkoły chce żebym nauczyała w podstawówce. Problem polega na tym że nigdy nie pracowałam z takimi maluszkami. Czy dyrektor ma prawo przymusić mnie żebym zrezygnowała z nauczania wczesnoszkolnego na rzecz nauczania w przedszkolu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu.

Niniejsze opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674, dalej k.n.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Zasadniczo przepisy k.n. przewidują dwa sposoby przeniesienia nauczyciela: za zgodą nauczyciela lub bez takiej zgody. Pierwszy przypadek został uregulowany w art. 18 k.n., natomiast kwestie związane z przeniesieniem nauczyciela bez jego zgody określa art. 19 k.n. Przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 k.n. odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy – tyczy się natomiast zarówno przeniesienia na inne stanowisko pracy w tej samej szkole lub do innej szkoły, zgodnie bowiem z tym przepisem:

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Stosunek pracy takiego nauczyciela pozostaje nawiązany w drodze mianowania i jest kontynuowany w nowym miejscu pracy. Przeniesienie dotyczy wyłącznie nauczycieli, dla których podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Oznacza to, iż z tego trybu mogą skorzystać nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni na podstawie mianowania. Nauczyciel powinien być przeniesiony na takie stanowisko, do jakiego zajmowania posiada kwalifikacje. Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub za jego zgodą. Podkreślamy, że w tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, ale również takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości.

Natomiast regulacja art. 19 k.n., tyczy się tylko przeniesienia do innej szkoły. Zgodnie bowiem z tym przepisem:

1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Warunkiem przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (na takiej podstawie może być zatrudniony nauczyciel mianowany lub dyplomowany) do pracy w innej szkole bez jego zgody jest potrzeba zapewnienia tej szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, którego w inny sposób nie udało się w szkole zatrudnić. Wyboru nauczyciela do przeniesienia oraz szkoły, z której zostanie on przeniesiony, dokonuje organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę potrzeby prowadzonych przez siebie szkół. Przeniesienie w tym trybie może nastąpić do szkoły w tej samej lub innej miejscowości.

Odnośnie Pani sytuacji oddział przedszkolny nie stanowiący osobnego przedszkola a jedynie część szkoły, która Panią zatrudnia. Powyższe potweirdza orzecznictwo sądowe1 . W związku z tym przeniesienie Pani do oddziału przedszkolnego nie może odbyć się w oparciu o przepis art. 19 k.n. (bez Pani zgody).W drugiej kolejności, nie spełnia Pani warunku wymaganych kwalifikacji co również wyklucza zastosowanie tego przepisu.

Należy również wskazać na art. 22 ust. 1 k.n., zgodnie z którym:

1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć. 

Ponownie, sytuacja ta dotyczy tylko pracy w innych szkołach a w ramach tej samej szkoły. Poza tym odnosi się do sytuacji niepełnego pensum. W konkluzji, może być Pani przeniesiona do oddziału przedszkolnego tylko za swoją zgodą (art. 18 k.n.). Nie należy natomiast zapominać, że szkoła nie może zastosować wobec Pani wypowiedzenia zmieniającego w trybie przepisów Kodeksu pracy – przepisów tych nie stosuje się bowiem do nauczycieli mianowanych.

Potrzebujesz porady prawnej?