Eksmisja i przydział lokalu socjalnego

Pytanie:

3 lata temu dałem wypowiedzenie trzyletnie lokatorowi, który mieszka na parterze. Obecnie zwolnił mi się lokal na III piętrze. Wiem, że muszę założyć chyba sprawę o eksmisję bo lokator sam się nie wyprowadzi. Ale chciałbym mu udostępnić to mieszkanie na III piętrze jako mieszkanie zastępcze. Jest to w pełni wyposażone mieszkanie. W mieszkaniu na parterze chce urządzić sklep bądź inne pomieszczenie użytkowe. Jak mu zaproponuję, żeby się tam przeniósł, nie przeniesie się. Lokator ma orzeczenie z ZUS, że jest niezdolny do pracy itd. Jak najszybciej się go pozbyć mając wolny lokal na III piętrze, który mógłbym nawet Gminie wskazać jako lokal socjalny, by go tam eksmitowali?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sytuacji najbardziej oczywiste jest zawarcie z najemcą umowy najmu mieszkania znajdującego się na III piętrze. Dążenie do zawarcia w/w umowy może być sposobem na uniknięcie prowadzenia postępowania sądowego w niniejszej sprawie. Jeżeli to jednak nie jest możliwe, ponieważ najemca nie zgadza się na ugodowe uregulowanie sprawy, niezbędne stanie się skierowanie do sądu pozwu o orzeczenie opuszczenia mieszkania przez najemcę. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania lokatora. W pozwie należy wskazać, iż wynajmujący zapewnia najemcy mieszkanie zastępcze – mimo to, że w przypadku wskazanego w stanie faktycznym sposobu wypowiedzenia, nie jest to konieczne. Umożliwi to jednak szybsze przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia i nadania mu klauzuli wykonalności, sprawa będzie mogła zostać skierowana do komornika, który przeprowadzi eksmisję najemcy do mieszkania zastępczego.

Problemem jednak pozostaje przeznaczenie mieszkania, które ma zostać opuszczone przez najemcę na inne cele niż cele mieszkaniowe. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wskazuje, iż wypowiedzenie umowy najmu mieszkania, czy to w terminie półrocznym (art. 11 ust. 4) czy też trzyletnim (art. 11 ust. 5) może nastąpić, jeżeli właściciel zamierza zamieszkać w tym lokalu. Urządzenie sklepu w opuszczonym przez najemcę mieszkaniu może być bowiem podstawą zastosowania przepisu art. 11 ust. 6 powoływanej ustawy: „jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny na podstawie przepisu ust. 5, nie zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel.”  

Konieczne wydaje się również wskazanie przepisu art. 11 ust 7 w/w ustawy. Zgodnie z nim przepisy ust. 4-6 artykułu 11 stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygorem nieważności, powinno wskazywać osobę mającą zamieszkać w lokalu właściciela. Jednak drugie zdanie powoływanego przepisu zostało wprowadzone dopiero nowelizacją z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie eksmisji osób niezdolnych do pracy.  

W zakresie powyższego zagadnienia prosimy o zapoznanie się z następującymi artykułami, opiniami i odpowiedziami znajdującymi się na stronach naszego serwisu http://www.e-prawnik.pl/: Jak eksmitować lokatora do lokalu zastępczego - opinia prawna, Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna, Wykonanie wyroku nakazującego eksmisje lokatora

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: