Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

Pytanie:

20 lutego 2011 wchodzą w życie zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jak dokładnie będą wyglądać wykonanie uprawnień właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w świetle ostatniej noweli uokwih? Rozumiem, że na miejsce wygasłej hipoteki można będzie ustanowić nową hipotekę, czy suma nowo ustawionej hipoteki będzie mogła być wyższa niż hipoteki, która została wykreślona? Obecnie, jeśli na jednej nieruchomości jest ustanowionych kilka hipotek, a jedna z nich zostaje wykreślona, natomiast pozostałe hipoteki postępują w górę. Czy po wejściu w życie nowych przepisów ta zasada zostanie zachowana w stosunku do \"starych hipotek\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

Zmiany, które wejdą w życie 20 lutego 2011 r., wprowadzą do systemu prawnego nową instytucję - rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.

Jeśli hipoteka wygaśnie, właściciel nieruchomości będzie miał prawo, w granicach wygasłej hipoteki, do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym. Możliwe jest ustanowienie na tym miejscu nowej hipoteki albo przeniesienie jednej z istniejących na nieruchomości hipotek (potrzebna będzie zgoda uprawnionego), w razie przeniesienia będzie można rozporządzić miejscem zwolnionym na skutek przeniesienia. W razie częściowego wygaśnięcia można rozporządzić tylko częścią, która uległa wygaśnięciu. Nie jest dopuszczalne rozporządzanie miejscem, jeśli hipoteka wygasła na skutek egzekucji z nieruchomości. Aby zachować prawo do rozporządzenia miejscem, powinna zostać wpisana inna hipoteka albo uprawnienie to powinno zostać wpisane do księgi wieczystej (potrzebne jest oświadczenie właściciela nieruchomości).

Porady prawne

Rozporządzić opróżnionym miejscem może właściciel nieruchomości, a w razie zbycia nieruchomości osoba, która nabyła własność. Uprawnienia takiego nie można zająć. Na takie miejsce nie może zostać wpisana hipoteka przymusowa. Właściciel nie może zobowiązać się, że nie rozporządzi takim prawem, zapis taki będzie nieważny. Prawo ustanowione na opróżnionym miejscu, będzie miało takie samo pierwszeństwo jak wygasła hipoteka.

Po wygaśnięciu hipoteki, a przed jej wykreśleniem, właściciel będzie mógł na jej miejsce wpisać inną hipotekę albo uprawnienie do rozporządzenia tym miejscem. Możliwe będzie także zawarcie umowy o przeniesienie hipoteki na miejsce, które zostanie opróżnione (można będzie wpisać roszczenie do księgi wieczystej). Hipoteka uzyska przyrzeczone miejsce, gdy stanie się ono wolne.

Suma nowo ustanowionej hipoteki będzie mogła być co najwyżej równa sumie wykreślonej hipoteki, bowiem prawo to jest ograniczone zakresem wygasłej hipoteki. Dlatego nie będzie możliwe wpisanie hipoteki na sumę wyższą.

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi, do hipotek zwykłych powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe (z pewnymi wyjątkami, ale rozporządzanie opróżnionym miejscem do tych wyjątków nie należy). Natomiast jeśli chodzi o hipoteki kaucyjne, to tutaj również nie znajdą zastosowania przepisy o rozporządzaniu opróżnionym miejscem hipotecznym.

Pragniemy zauważyć, że jeśli chodzi o nowe przepisy to wywołały już one pewne wątpliwości w nauce prawa. Jednak brak jest jeszcze praktycznych rozstrzygnięć, dlatego w tej chwili trudno przesądzić, jak poszczególne przepisy będą w praktyce stosowane.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne