Co nowego w OZE?

Nowelizacja dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów ustawy z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej - Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych.

Jaki jest cel zmian przepisów o odnawialnych źródłach energii?

Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Energii mają pozwolić m.in. na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ("ustawy OZE") z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych.

Dodatkowo ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ponadto wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.

Nowelizacja zapewni również harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”. Przepisy są też dostosowane do uzgodnień z Komisją Europejską, modyfikują tzw. „koszyki aukcyjne”, których nowy podział w wyższym stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii. Przyjęcie nowelizacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej i przyczynią się do zrealizowania celów wskazanych w dokumentach strategicznych kraju: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030). Umożliwią również realizację celu na poziomie 15 % udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Omawianą ustawą dokonuje się zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).

Ustawa między innymi:

  1. wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Ponadto, katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji;
  2. doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  3. wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego;
  4. likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE;
  5. wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);
  6. wprowadza możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy;
  7. zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie – Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa, zgodnie z art. 17, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 14 lipca 2018 r., z wyjątkiem:

  • części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 omawianej ustawy);
  • przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 30 czerwca br.), mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 omawianej ustawy).

Zob. też:


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: