Polska jeszcze bardziej cyfrowa

16.3.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rada Ministrów za efektywniejszą realizacją programów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co to oznacza? By zapewnić lepszą efektywność realizacji programów, wprowadzono podstawę prawną do ich realizacji w drodze elektronicznej w szerszym niż dotychczas zakresie.

To kolejny krok na drodze rozwoju cyfryzacji usług publicznych. Ze statystyk wynika, że Polacy chętnie korzystają z elektronicznej drogi ubiegania się o świadczenia. Przykładowo w 2020 r. rodzice i opiekunowie złożyli 3,2 mln wniosków o świadczenie „Dobry Start” – aż 2,3 mln z nich stanowiły wnioski złożone online. To oznacza, że ponad 70 proc. wnioskodawców wybrało właśnie drogę elektroniczną.

Porady prawne

Jakie zmiany zaproponowano?

Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków realizacji programu, że:

  • składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń,
  • doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń, i innych pism w sprawie świadczeń

– odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie takie rozwiązanie, organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie musiał zapewnić – w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji od organu.

Organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie musiał także zapewnić pomoc przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów.

Takie rozwiązania zapewnią, że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne