Więcej towarów objętych podstawową stawką VAT

15.1.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

19 stycznia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Realizuje ona wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku od towarów i usług do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia. Podstawową stawką podatku – 22%, a do końca 2018 r. 23% – zostaną objęte m.in. cysteina, cystyna i ich pochodne, soczewki kontaktowe i soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów służące do innych celów niż korekta wzroku. Obniżoną stawkę utrzymano na smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych.

Jaki jest cel ustawy? 

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które służą wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym Trybunał orzekł, że stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw: sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej, wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96-98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Ustawa wprowadza zmiany w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" (w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. – 8%). Zmiany te polegają na uchyleniu poz. 82 i 92, modyfikacji brzmienia poz. 103 oraz dodaniu nowej poz. 107a. Uchylenie pozycji 82 będzie skutkować opodatkowaniem cysteiny, cystyny i ich pochodnych podstawową stawką VAT. Pozycja 92 obejmuje wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit. Uchylenie tej pozycji nie spowoduje, że wszystkie wymienione w niej towary automatycznie zostaną objęte podstawową stawką VAT. Niektóre z towarów wskazanych dotychczas w poz. 92 stanowią bowiem wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w związku z czym będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną. Konsekwencją zmian w poz. 103 będzie ograniczenie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do soczewek kontaktowych i soczewek okularowych ze szkła i innych materiałów do tych, które służą do korekty wzroku. Dodanie poz. 107a ma na celu utrzymanie obniżonej stawki VAT na smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe