e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Sierpień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Staż pracy po przejęciu zakładu pracy

  W dniu 12 stycznia 2005 r. podpisałem umowę o pracę na czas określony (3 miesiące) z pewną firmą. Następnie po tym okresie podpisałem drugą umową na czas określony do końca roku 2005. W dniu 30 grudnia 2005 r. firma ta została przejęta przez inną firmę z grupy holdingowej, a ja podpisałem (...)

Akty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii: rola społeczeństwa obywatelskiego”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 119 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej COM(2007) 677 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 113 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie reformy budżetu UE i jego finansowania w przyszłości

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 110 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) COM(2007) 669 wersja ostateczna — 2007/0230 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie gwarantowania powszechnego dostępu do opieki długoterminowej oraz stabilności finansowej systemów opieki długoterminowej dla osób starszych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli partnerów społecznych w poprawie sytuacji młodzieży na rynku pracy (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych — Na naukę zawsze jest odpowiednia pora”COM(2007) 558 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009–2013) COM(2007) 395 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie przyszłego wspólnego europejskiego systemu azylowego COM(2007) 301 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Usprawnienie wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności — odpowiedź na klęski żywiołowe”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające po raz 98. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja skodyfikowana) COM(2008) 37 wersja ostateczna — 2008/0021 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 COM(2007) 355 wersja ostateczna — 2007/0121 COD

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wytycznych w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE w sektorze usług transportu morskiego (opinia dodatkowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ograniczenia emisji CO2 dzięki nowym metodom zarządzania portami lotniczymi (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) COM(2007) 265 wersja ostateczna/3 — 2007/0099 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (wersja skodyfikowana) COM(2008) 39 wersja ostateczna — 2008/0022 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Sieci transeuropejskie: W kierunku podejścia zintegrowanego”COM(2007) 135 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy …/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (wersja skodyfikowana) COM(2008) 23 wersja ostateczna — 2008/0019 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie łączenia się spółek akcyjnych (wersja skodyfikowana) COM(2008) 26 wersja ostateczna — 2008/0009 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe”COM(2007) 571 wersja ostateczna — 2007/0211 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5232 — WPP/TNS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/796/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu COM(2007) 559 wersja ostateczna — 2007/0200 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5169 — Galp Energia España/Agip España) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Skuteczna Europa — Stosowanie prawa wspólnotowego”COM(2007) 502 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5207 — Stena/Ballingslöv) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5198 — Ramius/Morgan Stanley/PDT) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Przyszłość jednolitego rynku — działać globalnie”