e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Grudzień 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 71 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy państwa C 39/03 (ex NN 119/02), której Grecja udzieliła przewoźnikom lotniczym w związku ze stratami poniesionymi przez nich w dniach od 11 do 14 września 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1580) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję C(2007) 2286 w sprawie przyjęcia zasad ERBN dotyczących składania wniosków oraz odpowiednich procedur oceny, selekcji i przyznawania dotacji w odniesieniu do działań pośrednich w ramach programu szczegółowego „Pomysły” siódmego programu ramowego (2007–2013) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2010

  Decyzja Rady 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2010

  Decyzja Rady 2010/765/WPZiB z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie działań UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) prowadzonego drogą powietrzną

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1176/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach drugich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1173/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1172/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru VIa, w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melón de La Mancha (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pancetta Piacentina (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6020 – ACS/Hochtief) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6067 – PAI/Swissport) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Pomoc państwa – Hiszpania – Pomoc państwa C 24/10 (ex NN 37/10) – Pomoc na rozwinięcie naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) w regionie Kastylia-La Mancha – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zawiadomienie dotyczące obowiązujących środków wyrównawczych w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła wyrównawczego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zawiadomienie w sprawie zobowiązań złożonych w związku z postępowaniami antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6025 – Ardagh/Impress) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji oficjalnie uznający za przestarzałe niektóre akty prawa unijnego w zakresie rolnictwa (Cel czwarty komunikatu Komisji z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie aktualizacji i uproszczenia wspólnotowego dorobku prawnego [COM(2003) 71 wersja ostateczna)]