e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 2010

 • 14.12.2010

  Facebook na celowniku obrońców WikiLeaks

  Dzisiaj sąd zdecyduje, czy podejrzany o gwałt redaktor naczelny WikiLeaks opuści areszt. Hakerzy z Polski, Niemiec czy Wielkiej Brytanii planują w tym czasie atak na strony, które odmówiły w ostatnich tygodniach współpracy ze stroną Juliana Assange'a. Na celowniku są Facebook, Twitter i Amazon.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pomyłka w nazwisku pozwanego

  Powód wysłał pozew do sądu elektronicznego. Jednak wypisując pozew popełnił pomyłkę w nazwisku pozwanego przekręcając jedną literę. Sąd wydał nakaz zapłaty opierając się na danych z pozwu. Pozwany otrzymał nakaz zapłaty z błędnie wpisanym nazwiskiem. Jakie zachowanie powinno być (...)

 • Odzyskanie należności za czynsz w trybie nakazowym

  Wynajmowałem mieszkanie. Najemca nie zapłacił za trzy kolejne okresy płatności, oraz rachunków za wodę, w związku z czym wezwałem go (w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania wezwania) do uregulowania należności, informując, ze po tym okresie wypowiem umowę najmu (w trybie ustawowym) (...)

Artykuły i poradniki

 • Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez niego samego (odpowiedzialność partnera za własny błąd), jak również za zobowiązania spółki stanowiące następstwo (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1565 z 2010

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1564 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1563 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1562 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1561 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1560 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1559 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Poz. 1558 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Poz. 1557 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1556 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1555 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1554 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1553 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1552 z 2010

  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

 • Monitor Polski Poz. 1090 z 2010

  Komunikat Nr 12/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 1089 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski Poz. 1088 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1087 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisanego w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 1086 z 2010

  Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 173 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 168 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 162 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 155 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 149 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 144 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok finansowy 2009, wraz z odpowiedziami Eurojustu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 137 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Kolegium

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 130 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 119 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 114 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Organu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 96 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wkład w zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem”COM(2009) 215 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE COM(2009) 363 wersja ostateczna – 2009/0108 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych COM(2009) 234 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa COM(2009) 511 wersja ostateczna – 2009/0139 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (  Dz.U. L 399 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 98)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego COM(2009) 499 wersja ostateczna – 2009/0140 (COD) — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego COM(2009) 501 wersja ostateczna – 2009/0142 (COD) — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych COM(2009) 502 wersja ostateczna – 2009/0143 (COD) — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych COM(2009) 503 wersja ostateczna – 2009/0144 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczącego strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego COM(2009) 248 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Pomoc państwa – Rumunia (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 36/09 – Gwarancja zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi na rzecz Oltchim (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń COM(2009) 362 wersja ostateczna – 2009/0099 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów COM(2009) 346 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/980/UE w zakresie warunków stosowania oświadczenia zdrowotnego, na które udzielono zezwolenia, dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8828) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Pomoc państwa – Hiszpania – Pomoc państwa C 23/10 (ex NN 36/10) – Pomoc na rozwinięcie naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych zmienionej dyrektywą 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8753) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawozdanie specjalne nr 9/2010 pt. „Czy fundusze UE w ramach działań strukturalnych przeznaczone na dostawy wody do użytku domowego są wydatkowane w sposób optymalny?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Finlandia (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 9/10 (ex N 417/09) – Tymczasowa ulga podatkowa w zakresie zysków kapitałowych dotycząca sprzedaży ziemi uprawnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011–2013) COM(2009) 223 wersja ostateczna – 2009/0070 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (wersja ujednolicona) COM(2009) 634 wersja ostateczna – 2009/0176 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Praw Podstawowych za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1091/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (CON/2010/82)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych — 29. pełne wydanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie opieki nad małymi dziećmi i ich kształcenia„” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)