e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Grudzień 2010

 • 29.12.2010

  Auto zarejestrujemy przez internet

  Od 1 stycznia starostwa powinny umożliwić nam rejestrowanie samochodów w sieci. Nie wszystkie urzędy zdążą jednak z uruchomieniem systemu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wspólnicy sp. z o.o. a ZUS

  W czerwcu została utworzona sp. z o.o. (na podstawie aktu notarialnego). Jest dwóch wspólników : jeden ma 10 % udziałów a drugi ma 90 % - prezes spółki. Czy wspólnicy ci powinni płacić zus? Jeśli tak to od kiedy? Od czerwca czy od daty wpisu do krs? Czy w takim przypadku każdy wspólnik (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1699 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

 • Dziennik Ustaw Poz. 1698 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1697 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1696 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1695 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1694 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1693 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1692 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1691 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1690 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1689 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1688 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1687 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

 • Dziennik Ustaw Poz. 1686 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

 • Dziennik Ustaw Poz. 1685 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1684 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1683 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1682 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1681 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1680 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1679 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1678 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Wskazówki techniczne zawierające orientacyjny wykaz kodów nomenklatury scalonej mogących obejmować zakazane produkty z fok – Publikacja zgodna z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Ogłoszenie przetargu na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Ogłoszenie przetargu na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Ogłoszenie przetargu na obniżenie ceł na sorgo przywożone z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16;  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9;  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20;  Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7;  Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28;  Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22;  Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17;  Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13;  Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6072 – Carlyle/Primondo Operations) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5952 – CPPIB/Onex/Tomkins) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – „Przegląd zarządzania informacjami w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony, oraz na temat inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotyczącej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)