Archiwum 3 Grudzień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

  Dwuosobowa spółka cywilna posiadająca koncesję na obrót paliwami ciekłymi zamierza dokonać zmianę składu poprzez wprowadzenie z końcem roku trzeciego wspólnika i wystąpienie z początkiem nowego roku jednego z dotychczasowych wspólników. Jakie procedury należy wykonać w celu zmiany koncesji (...)

 • Podatek od spadków

  Ojciec zmarł w 1986 roku a matka w 2005 roku. Spadkobiercami są troje dzieci. Przedmiotem spadku jest nieruchomość rolna oraz nieruchomość zabudowana. Postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło sie w dniu 02-10-2010 roku. W jaki sposób należy opodatkować prawo do tego spadku? Jaka jest (...)

Zmiany w Prawie • fotLekarze w karetkach nadal bez kwalifikacji

  Do końca 2012 roku w ambulansach będą mogli pracować lekarze każdej specjalności. Ci po medycynie ratunkowej pojawią się z zespołach karetek dopiero od stycznia 2013 (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2010

  Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (  Dz.U. L 260 z 2.10.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych włóknem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 392) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/86/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej haloksyfopu-P jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/85/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fosforku cynku jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1122/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gouda Holland (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16;  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9;  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20;  Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7;  Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28;  Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22;  Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17;  Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawozdanie specjalne nr 8/2010 pt. „Poprawa funkcjonowania transportu w ramach transeuropejskich osi kolejowych: czy inwestycje UE w infrastrukturę kolejową są skuteczne?”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1121/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Edam Holland (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 listopada 2010 r. ustanawiająca europejskie wielostronne forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1120/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1119/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych i koni oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie inicjatywy Mobilna młodzież – zintegrowane podejście będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1118/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu jako źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1117/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu cytrynowego, kwasu sorbinowego, tymolu i waniliny jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia – Vetagro SpA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostępu młodzieży do kultury

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1116/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2010/2011

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie europejskich i międzynarodowych programów działań politycznych na rzecz dzieci, młodzieży i praw dziecka

NA SKÓTY