e-prawnik.pl Porady prawne

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Pytanie:

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

21.11.2006

Strona 1 z 2

Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, przy czym zakładamy, że prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo nie jest zakładem pracy chronionej.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 tej ustawy dofinansowanie może pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne:

 1. bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, 

 2. pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Dofinansowanie następuje na wniosek złożony do PFRON i obejmuje zwrot kosztów:

 1. poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

 2. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 3. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,

 4. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w punktach powyższych.

Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcznego okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych

prowadzonej przez PFRON, przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa miesiące w kwocie:

 1. 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 2. 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

 3. 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie to nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. (sygn. akt K 13/05) przepisy powyższe w zakresie, w jakim pozbawia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek emerytalny, dofinansowania do wynagrodzeń tych osób w okresie niezbędnym do skutecznego wypowiedzenia tym osobom umów o pracę, został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji

Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości,

 1. 70 % kwot określonych powyżej (w art. 26a ustawy),

 2. 90 % kwot, o których mowa w ust. 1, w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (art. 26 ust. 3 ustawy)

Kwota miesięcznego dofinansowania, nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego. W przypadku gdy kwota miesięcznego dofinansowania przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego u pracodawcy, pracodawca otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi niepełnosprawnemu Miesięczne dofinansowanie PFRON wypłaca przez okres roku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Po upływie tego okresu, o pracodawca może wystąpić do PFRON z wnioskiem o przedłużenie wypłacania miesięcznego dofinansowania na kolejne okresy roczne. Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcy, który nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON

Ponadto, pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy (art. 26d ust.

1 ustawy). Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu (art. 26d ust. 2 i 3 ustawy)

W zakresie pewnych udogodnień związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych, ustawa stanowi, że zasadniczo składki te nalicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 25 ust. 2 w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:  

 1. część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON,

 2. część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa

Różnica między składką na ubezpieczenia społeczne, potrącaną osobie niepełnosprawnej pracującej w przedstawionym powyżej podmiocie, a częścią składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto, wiele kwestii dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opisanych w załączonym poniżej artykule i odpowiedziach na pytania użytkowników: Szczególne uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, Czas pracy osoby niepełnosprawnej, Organizowanie czasu pracy niepełnosprawnego, Urlop osoby niepełnosprawnej, Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ