e-prawnik.pl Porady prawne

Grunty rolne

Pytanie:

Jakie grunty określane są mianem gruntów rolnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Grunty rolne

22.7.2013


Za grunty rolne uważa się grunty:

1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;  
2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;  
3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;  
4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;  
5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,  
6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;  
7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;  
8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;  
9) torfowisk i oczek wodnych;  
10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Grunty rolne

kość

22.7.2013 16:29:7

Re: Grunty rolne

Jeśli przytacza się jakieś przepisy, należy podać ich źródło, podstawę prawną. Nawet wyszydzana "Wikipedia" o tym wie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ